NINIEJSZA STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE

Pliki „cookie” są to pliki tekstowe zapisywne na komputerze Użytkownika i służą do zapisywania preferencji i ustawień wykorzystywanych prodczas korzystania z serwisu. Używane przez nas pliki cookie nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników odwiedzających naszą witrynę i nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogły by taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika witryny jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi nasz portal. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z naszej witryny – za co nie ponosimy odpowiedzialności.
__UE_ALT
przejdź do koszyka
0
dodano do koszyka:
przejdź do koszyka

Deklaracja dostępności

Muzeum Ziemi Sądeckiej

Telefon: +48 184437708
E-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl
Adres korespondencyjny: ul. Jagiellońska 56, 30-300 Nowy Sącz

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Ziemi Sądeckiej.

Data publikacji strony internetowej: 2017-11-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-19

Strona internetowa www.muzeum.sacz.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

część zamieszczonych na stronie publikacje w formie plików PDF nie jest dostępna cyfrowo: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MONS,
część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MONS,
część filmów i relacji wideo nie ma napisów oraz lektora PJM: zostały opublikowane przed  wprowadzeniem takiego obowiązku.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

zmiana kontrastu (trzy rodzaje: czarno-biały, żółto-czarny, czarno-żółty),
możliwość powiększenia liter na stronie (trzy poziomy: normalna czcionka, duża czcionka, bardzo duża czcionka),
mapa strony,
podkreślenia elementów z linkowaniem
wszystkie elementy aktywne są dostępne za pomocą klawiatury
brak pułapki klawiaturowej
brak elementów, które powodują gwałtowne zmiany jasności lub szybko błyskają na czerwono
brak samouruchamiających się dźwięków, których nie da się zatrzymać
audiodeskrypcja oraz PJM – dla niektórych obiektów w oddziałach muzeum (trwają prace nad produkcją kolejnych)
Sporządzono: 27 lutego 2020 r. na podstawie samooceny z wykorzystaniem „Listy kontrolnej do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych” zalecanej przez gov.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. W Muzeum Ziemi Sądeckiej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczona została Agnieszka Małecka, e-mail: a.malecka@muzeum.sacz.pl telefon: 18 442 04 42 wew. 22 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 
 
 
Aplikacje mobilne
Muzeum udostępnia aplikację na system Android pod nazwą „Sądecki Park Etnograficzny”. Jest to przewodnik głosowy po obiektach skansenu. Po wybraniu numeru słucha się opisu chałupy, zagrody czy innego obiektu. Numery w aplikacji odpowiadają rzeczywistej numeracji obiektów w skansenie.

 
Sądecki Park Etnograficzny
Android:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pintscher.muzeum&gl=PL
Zaktualizowano: 6 marca 2017
Rozmiar: 66M
Aktualna wersja: 1.0.1
Wymaga Androida: 4.2 i nowsze

 

Muzeum udostępnia także aplikacje na system Android oraz iOS pod nazwami: MNS Miasteczko Galicyjskie, MNS Muzeum Nikifora, MNS Muzeum Pienińskie. Są to przewodniki głosowe po oddziałach Muzeum Ziemi Sądeckiej. Aplikacje posiadają wersję w języku polskim i słowacki, przewodnik dla dorosłych, przewodnik dla rodzin z dziećmi, przewodnik w Polskim Języku Migowym oraz audiodeskrypcję. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom zwiedzających z niepełnosprawnościami, a także odbiorców indywidualnych i rodzin z dziećmi.

Miasteczko Galicyjskie
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.audiotour.miasteczkogalicyjskiemuzeaotwarte&gl=PL

Zaktualizowano: 9 października 2020
Rozmiar: 9,1M
Aktualna wersja: 40.0.0
Wymagania Androida: 4.4 i nowsze

iOS: https://apps.apple.com/ca/app/mns-miasteczko-galicyjskie/id1533636163

zaktualizowano: 9 października 2020
Rozmiar: 50,9MB
Wymagania systemowe: iOS 12.0 i nowsze

 

Muzeum Pienińskie
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.audiotour.muzeumpieninskiemuzeaotwarte&gl=PL

Zaktualizowano: 9 października 2020
Rozmiar: 9,6M
Aktualna wersja: 40.0.0
Wymagania Androida: 4.4 i nowsze

iOS: https://apps.apple.com/ky/app/mns-muzeum-pieni%C5%84skie/id1533636954

zaktualizowano: 9 października 2020
Rozmiar: 51,9MB
Wymagania systemowe: iOS 12.0 i nowsze

 

Muzeum Nikifora
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.audiotour.muzeumnikifora&gl=PL

Zaktualizowano: 9 października 2020
Rozmiar: 9,6M
Aktualna wersja: 40.0.0
Wymagania Androida: 4.4 i nowsze

iOS: https://apps.apple.com/cz/app/mns-muzeum-nikifora/id1533636590

zaktualizowano: 9 października 2020
Rozmiar: 51,9MB
Wymagania systemowe: iOS 12.0 i nowsze

 


Koordynatorem dostępności w Muzeum jest Daniel Lachor, który udzieli wszystkich niezbędnych informacji na temat udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami oraz wizyty w oddziałach Muzeum:
Email: d.lachor@muzeum.sacz.pl
tel. kom. 605289154
tel. 18 443 77 08 w. 123, 124