NINIEJSZA STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE

Pliki „cookie” są to pliki tekstowe zapisywne na komputerze Użytkownika i służą do zapisywania preferencji i ustawień wykorzystywanych prodczas korzystania z serwisu. Używane przez nas pliki cookie nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników odwiedzających naszą witrynę i nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogły by taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika witryny jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi nasz portal. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z naszej witryny – za co nie ponosimy odpowiedzialności.
__UE_ALT
przejdź do koszyka
0
dodano do koszyka:
przejdź do koszyka

Regulamin zakupów

§ 1
I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania i sprzedaży towarów i usług, w tym w szczególności:
– wydawnictw i pamiątek muzealnych,
– udostępnienia on-line filmów wyprodukowanych przez Muzeum,
– udostępnienia on-line nagranych lekcji i warsztatów muzealnych,
– udostępnienia on-line zwiedzania ekspozycji muzealnych,
oferowanych przez Muzeum Ziemi Sądeckiej, ul. Jagiellońska 56, 33 -300 Nowy Sącz, Instytucję Kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Samorządu Województwa Małopolskiego pod numerem 13/99, NIP: 734-11-38-068, Regon 000282122, za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym https://muzeum.sacz.pl/sklep
2. Oferta Sklepu jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Klientem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną.
4. Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową jest „Konsumentem”. Każdorazowo kiedy mowa jest w Regulaminie o Kliencie należy przez to rozumieć również Konsumenta.
5. Klient dokonując zakupu towarów lub usług w systemie on-line, akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.
6. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej sklepu.
7. Poprawne korzystanie ze sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
– przeglądarki internetowe : Mozilla Firefox, Google Chrom, Internet Explorer 11.0, Safari,
– optymalna rozdzielczość ekranu: 1152 x 768 px.

§2
II. Sprzedaż on-line

1. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem zamawiającym a Sprzedającym tj. Muzeum Ziemi Sądeckiej zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
–złożenia przez Klienta zamówienia on-line pod adresem internetowym https://muzeum.sacz.pl/sklep, które będzie zawierało: nazwę towaru lub usługi, ilość zamawianego towaru/usługi, kompletnie wypełniony formularz danych w którym należy wpisać: imię, nazwisko osoby zamawiającej, numer telefonu, adres e-mail, adres do dostawy jeśli zamawiany jest towar, adres i dane do faktury jeśli Klientowi ma być wystawiona faktura.
–uiszczenia przez Klienta zapłaty za zamówienie przelewem bankowym lub kartą płatniczą.
–otrzymania przez Klienta potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez niego adres e-mail.
2. Klient może dokonać zakupu:
– bez zakładania konta w systemie,
– za pomocą założonego konta Klienta.
3. Płatności za złożone zamówienie należy dokonać za pomocą:
– systemu PayU, przed dokonaniem płatności należy na stronach rezerwacji on-line sprawdzić, czy system obsługuje bank, z którego będzie wykonywana transakcja zapłaty lub dokonać zapłaty za pomocą karty płatniczej akceptowalnej przez system,
– tradycyjnego przelewu bankowego, przedpłata na konto Muzeum Ziemi Sądeckiej nr 40 1500 1559 1215 5000 8864 0000 z precyzyjnym podaniem w przelewie z jakiego tytułu realizowana jest przedpłata.
4. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich, są to ceny brutto i zawierają w sobie podatek VAT. Cena prezentowana przy danym produkcie jest dla Klienta wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów dostawy towarów. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego zamówienia dostępna będzie w trakcie jego składania.
5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas dostawa towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nie podlega fiskalizacji jeśli Sprzedający otrzymał w całości zapłatę na rachunek bankowy a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej czynności dotyczyła i na czyją rzecz realizowana jest dostawa/usługa. W związku z powyższym Klient będący osobą fizyczną nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
6. Jeśli Klient zaznaczył w systemie dyspozycję wystawienia faktury, faktura taka zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta.
7. Klient dokonujący płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinien uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata gwarantuje realizację zamówienia przez Muzeum Ziemi Sądeckiej.
8. Przy zakupie towaru/usługi on-line płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (PayU), lub karty płatniczej.
9. Płatności za bilety obsługuje PayU Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań. Muzeum Ziemi Sądeckiej nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.

III. Realizacja zamówienia Klienta

1. Zamówienia realizowane są następująco w określonym niżej terminie:
a) W przypadku towarów (wydawnictwa, pamiątki) od 2 do 5 dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania na koncie Muzeum Ziemi Sądeckiej wpłaty przez Klienta ceny zamówienia wraz z kosztami dostawy. Termin ten nie obejmuje czasu niezbędnego na dostawę. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Informacja o wysyłce towaru jest przekazywana Klientowi za pośrednictwem informacji mailowej lub telefonicznej.
b) W przypadku usług udostępniania on-line (filmów, lekcji i warsztatów, zwiedzania itp.) do 3 dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania na koncie Muzeum Ziemi Sądeckiej wpłaty przez Klienta ceny zamówienia. Wykupiony produkt udostępniany on-line będzie dostępny dla Klienta bezterminowo lub określoną ilość dni. Przy zakupie produktu termin jego dostępności dla Klienta będzie każdorazowo określony.
2. Aby uzyskać dostęp terminowy do zablokowanych materiałów filmowych na stronie sklepu Klient musi podać swój adres e-mail w okienku zakupu filmu oraz zaakceptować regulamin zakupów. Po zaksięgowaniu wpłaty Klient otrzymuje dostęp do wcześniej zablokowanej treści strony z materiałami filmowymi lub innymi treściami on-line. Przez określony przy zakupie czas Klient ma dostęp do zablokowanej treści strony podając swój adres email w okienku zakupu materiału filmowego.
3. W przypadku zakupów treści filmowych na okres bezterminowy Klient dokonuje zakupu dostępu do filmu za pomocą wcześniej założonego konta Klienta sklepu. Po zaksięgowaniu wpłaty Klient otrzymuje na swój adres email link do pobrania materiału filmowego na swój komputer.
4. Wszelkie wątpliwości jakie powziął Klient w związku z realizowanym zamówieniem powinny być wyjaśniane telefoniczne pod numerem 18 443-77-08 wew. 129 od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 16.00 lub elektroniczne za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@muzeum.sacz.pl .
5. Klient nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej usługi treści cyfrowych, jak i ich rozpowszechniania w sposób nieuprawniony.
6. W ramach otrzymanego dostępu do treści cyfrowych, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.

IV. Reklamacje

1. Sprzedawca – Muzeum Ziemi Sądeckiej ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. W przypadku przesyłki towarów, podczas odbioru przesyłki przez Klienta ma on prawo sprawdzić kompletność zawartości przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki zaleca się sporządzić protokół szkody w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej, zaś informację o zaistniałej sytuacji przesłać na wskazany adres e-mail. Sporządzenie protokołu przyspieszy i ułatwi proces reklamacji szkody transportowej, nie stanowi jednak warunku skutecznego złożenia reklamacji.
4. Reklamacje należy kierować na adres e-mail poczty Sprzedawcy – Muzeum Ziemi Sądeckiej: sklep@muzeum.sacz.pl .
5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.
6. Koszt reklamowanej przesyłki zwrotnej nie obciąża Klienta.

V. Odstąpienie od umowy

1. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą- Muzeum Ziemi Sądeckiej umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
2. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając skan po wypełnieniu na adres e-mail: sklep@muzeum.sacz.pl lub adres pocztowy: Muzeum Ziemi Sądeckiej, ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sączy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa wyżej.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
c) kiedy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
e) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo-chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
f) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do zwrotu zakupionego towaru na adres: Muzeum Ziemi Sądeckiej, ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz. Klient ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
8. Sprzedawca – Muzeum Ziemi Sądeckiej dokona zwrotu zapłaconej kwoty niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której Sprzedawca otrzyma oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwrócony towar. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.
9. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
10. W wypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedawca potwierdzi mailowo otrzymany zwrot towaru

VI. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą – Muzeum Ziemi Sądeckiej a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą – Muzeum Ziemi Sądeckiej a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
b) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
6. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
7. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.
8. Językiem umów zawieranych ze Sklepem jest język polski.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 1 do Regulaminu
PDF 143.33 KB