NINIEJSZA STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE

Pliki „cookie” są to pliki tekstowe zapisywne na komputerze Użytkownika i służą do zapisywania preferencji i ustawień wykorzystywanych prodczas korzystania z serwisu. Używane przez nas pliki cookie nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników odwiedzających naszą witrynę i nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogły by taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika witryny jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi nasz portal. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z naszej witryny – za co nie ponosimy odpowiedzialności.
__UE_ALT
przejdź do koszyka
0
dodano do koszyka:
przejdź do koszyka

Regulamin zwiedzania Sądeckiego Parku Etnograficznego

1. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – oddział SĄDECKI PARK ETNOGRAFICZNY, jako jednostka Województwa Małopolskiego, której celem jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki, kultury polskiej i światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami, udostępnia do zwiedzania swoje zbiory w oparciu o przepisy:

- ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 385),

-  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2020. Poz.282.),

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. 2020. Poz.194.).

-  Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 26.02.2018 r. zarządzam co następuje:


2. Ekspozycja Sądeckiego Parku Etnograficznego udostępniana jest zwiedzającym od ul. B. Wieniawy-Długoszowskiego 83 b oraz ul. Lwowskiej 226 (kasa w Miasteczku Galicyjskim):

17 października – 30 kwietnia: wtorek - niedziela w godz. 9 – 15,
ostatnie wejście na ekspozycję o godz. 14.

Posezonowe indywidualne zwiedzanie ekspozycji bez udostępniania wnętrz nie wymaga wykupienia usługi przewodnickiej.
Dla zwiedzających indywidualnie istnieje możliwość wykupienia usługi przewodnickiej w języku polskim tylko, jeśli warunki organizacyjne i liczba zwiedzających w danym momencie umożliwiają jej wykonanie.

Grupy zorganizowane mogą zwiedzać ekspozycję wyłącznie z przewodnikiem po wcześniejszym zgłoszeniu (tel.: 18 441 44 12 lub mailowo na adres: kasaspe@muzeum.sacz.pl)
Opłata za usługę przewodnicką nie jest wliczona w cenę biletu wstępu do SPE. Opłata za usługę przewodnicką wynosi 90 zł.
Usługa jest dostępna wyłącznie w języku polskim.
Ostatnie wyjście z przewodnikiem o godz. 14.00, dla grup zorganizowanych o godz.13.00
Grupa zwiedzających może liczyć max 25 osób.

 

1 maja – 16 października: wtorek - niedziela w godz. 10 – 18,
ostatnie wejście na ekspozycję o godz. 16.30.

Grupy zorganizowane mogą zwiedzać ekspozycję wyłącznie z przewodnikiem po wcześniejszym zgłoszeniu (tel.: 18 441 44 12, od wtorku do niedzieli, od 10.00 do 17.00 lub mailowo na adres: kasaspe@muzeum.sacz.pl). Usługa dostępna w językach polskim lub angielskim.
Grupa zwiedzających może liczyć max 25 osób.

Indywidualne zwiedzanie ekspozycji oraz wnętrz nie wymaga wykupienia usługi przewodnickiej.
Dla zwiedzających indywidualnie istnieje możliwość wykupienia usługi przewodnickiej (w językach polskim lub angielskim) tylko, jeśli warunki organizacyjne i liczba zwiedzających w danym momencie umożliwiają jej wykonanie.
Opłata za usługę przewodnicką nie jest wliczona w cenę biletu wstępu do SPE.
Ostatnie wyjście z przewodnikiem o godz. 16.

3. Sądecki Park Etnograficzny jest nieczynny w Wielkanocną Sobotę, pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało oraz 1.01., 6.01., 1.11., 24, 25 i 26.12.

4. Dniem wolnym od opłat za wstęp jest wtorek.

5. Osoby uprawnione do korzystania ze wstępu bezpłatnego i opłat ulgowych na ekspozycje stałe i czasowe oraz rodzaje dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp na ekspozycje stałe i czasowe wymienione są zarządzeniu nr 8/2022 r. z dnia 23.02.2023 r. Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu w sprawie regulaminów zwiedzania ekspozycji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

6. Wszelkie opłaty za: wstęp na ekspozycje muzealne, udział w innych formach działalności muzealnej, realizację indywidualnych sesji zdjęciowych i filmowych pobierane są na podstawie cennika wprowadzanego zarządzeniem Dyrektora Muzeum w oparciu o zapisy Ustawy o muzeach (art.10 ust.3) oraz statutu jednostki.

7. Na terenie ekspozycji obowiązują następujące zakazy:

- wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów;

-  wnoszenia broni palnej;

-  palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych;

-  jedzenia i picia poza miejscami wyznaczonymi;

-  zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających;

-  prowadzenia rozmów telefonicznych z użyciem urządzeń mobilnych w budynkach ekspozycyjnych;

-  dotykania, przemieszczania eksponatów, niszczenia obiektów;

-  niszczenia zieleni;

-  wjazdu na teren Sądeckiego Parku Etnograficznego samochodami;

-  jazdy na rowerze (rowery można przeprowadzać przez teren SPE).

8. Zwiedzający proszeni są o:

-  zachowanie ciszy i spokoju;

-  korzystanie wyłącznie z tras zwiedzania;

-  nie zaśmiecanie terenu;

-  bezpieczne zachowanie się w miejscach szczególnych tj. rowy, tereny podmokłe;

-  stosowanie się do zaleceń przewodnika oraz przestrzeganie przepisów p.poż.

9. Zwiedzający mogą wprowadzać psy na teren Sądeckiego Parku Etnograficznego wyłącznie na uwięzi (smycz, linka) oraz w kagańcu. Opiekun ma obowiązek posprzątania po swoim psie. Ze zwierzętami nie wolno wchodzić do obiektów zabytkowych i sal wystawowych (z wyłączeniem psa przewodnika).

10. Przewodnik ma prawo skontrolować posiadanie ważnego biletu wstępu.

11. Wszelkie kwestie niewymienione w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Nowy Sącz, 23.02.2023 r.

Zwolnienia z opłat i ulgi

Wykaz do zarządzenia nr 8/2023 r. z dn. 23.02.2023 r. Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu w sprawie regulaminów zwiedzania ekspozycji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu (ustawa z dnia z 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz.U.2022.poz.385 ) dotyczący:
- grupy osób uprawnionych do korzystania z wstępu bezpłatnego i opłat ulgowych w Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu 

- rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Wykaz został opracowany na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz.U.2022.poz.385 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych ( Dz. U. 2017.1471 ):

I. Zwolnienie z opłaty za wstęp na ekspozycje w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu przysługuje:

1.     osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3b pkt. 1) ustawy o muzeach;

2.    pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3b pkt. 2) ustawy o muzeach;

3.    członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) – art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3b pkt. 4) ustawy o muzeach;

4.   posiadaczom Karty Polaka– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3b pkt. 4) ustawy o muzeach;

5.    dzieciom do lat 7– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3b pkt. 5) ustawy o muzeach;

6.   weteranom i weteranom poszkodowanym.

II. Opłata za wstęp w wysokości 1 złoty na ekspozycje w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu przysługuje (art.10 ust.3 ustawy o muzeach):

1.     uczestnikom zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych (wraz z opiekunami), będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2.    uprawnionym na podstawie Nowosądeckiej Karty Rodziny.

III. Opłata ulgowa za wstęp na ekspozycje w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu przysługuje:

1.     uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie – art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 1) ustawy o muzeach;

2.    uczniom szkół, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 2) ustawy o muzeach;

3.    uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 3) ustawy o muzeach;

4.   uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 4) ustawy o muzeach;

5.    uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 5) ustawy o muzeach;

6.   uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.
(Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 6) ustawy o muzeach:

7.    osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami  - zwiedzającymi ekspozycje indywidualnie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym - art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 7).

8.   nauczycielom:

a)   szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 8 lit. a) ustawy o muzeach,

b)  szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 8 lit. b) ustawy o muzeach,

c)   szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 8 lit. c) ustawy o muzeach,

d)   uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:

- szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

- sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

- szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;

– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 8d) ustawy o muzeach

9.   osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej” – art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 9) ustawy o muzeach;

10. kombatantom – art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 10) ustawy o muzeach.

IV. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu  są dokumenty wymienione  w § 2 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych ( Dz. U. 2017.1471 ):

1) legitymacja poświadczająca nadanie orderu albo medalu, o których mowa w art. 10 ust. 3b pkt. 1 ustawy;

2) legitymacja służbowa przysługująca osobom, o których mowa w art. 10 ust. 3b pkt. 2 ustawy;

3) legitymacja Membership Card ICOM lub Membership Card ICOMOS;

4) Karta Polaka;

5) dokument potwierdzający wiek.

V. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do ulgi w opłacie za wstęp na ekspozycje Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu są dokumenty wymienione  w § 1 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych ( Dz. U. 2017.1471 ):

1) legitymacja szkolna, słuchacza, studencka, doktoranta;

2) legitymacja ucznia wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tj. Dz. U. z 2018.p poz. 292)

3) legitymacja nauczyciela wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;

4) legitymacja emeryta – rencisty;

5) legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

6) legitymacja służbowa przysługująca osobom, o których mowa w art. 10 ust. 3a pkt. 8 lit. a i b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, zwanej dalej „ustawą”;

7) legitymacja poświadczająca przyznanie odznaki lub tytułu, o których mowa w art. 10 ust. 3a pkt. 9 ustawy;

8) zaświadczenie albo legitymacja potwierdzające uprawnienia kombatanckie;

9) dokument potwierdzający wiek;

10) inny dokument potwierdzający uprawnienie osób, o których mowa w:

a) art. 10 ust. 3a pkt. 2, pkt. 7 i pkt. 8 lit. b ustawy, wydany w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b) art. 10 ust. 3a pkt. 8 lit. c ustawy.