NINIEJSZA STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE

Pliki „cookie” są to pliki tekstowe zapisywne na komputerze Użytkownika i służą do zapisywania preferencji i ustawień wykorzystywanych prodczas korzystania z serwisu. Używane przez nas pliki cookie nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników odwiedzających naszą witrynę i nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogły by taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika witryny jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi nasz portal. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z naszej witryny – za co nie ponosimy odpowiedzialności.
__UE_ALT
przejdź do koszyka
0
dodano do koszyka:
przejdź do koszyka

Regulamin zwiedzania Muzeum Pienińskiego

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 24/2024 Dyrektora Muzeum Ziemi Sądeckiej z dn. 15.04.2024 r. w sprawie regulaminu zwiedzania oddziału Muzeum Pienińskie im. J.Szalaya w Szlachtowej - Muzeum Ziemi Sądeckiej ul. Jagiellońska 56 w Nowym Sączu


Regulamin dla zwiedzających MUZEUM PIENIŃSKIE im. JÓZEFA SZALAYA W SZLACHTOWEJ
adres: ul. Łemkowska 37, Szlachtowa - 34-460 Szczawnica

1. Muzeum Ziemi Sądeckiej adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56, jako jednostka Województwa Małopolskiego, której celem jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki, kultury polskiej i światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami, udostępnia do zwiedzania swoje zbiory w oparciu o przepisy:

-  ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach;

-  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

-  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

-  Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Ziemi Sądeckiej z dnia 26.02.2018 r. z póź.zm.;

-  §  11 ust. 3 pkt.6 Statutu Muzeum Ziemi Sądeckiej stanowiącego zał. do Uchwały Nr LXVII/1008/23 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia nowej treści statutu Muzeum Ziemi Sądeckiej, instytucji kultury Województwa Małopolskiego z póź.zm. zarządzam co następuje:

 
2. Ekspozycja udostępniana jest zwiedzającym:

1 maja – 30 września

wtorek - sobota – 10 – 17; ostatnie wejście na ekspozycję 16.15

niedziela 10 – 16; ostatnie wejście na ekspozycję 15.15;

1 października – 30 kwietnia;

wtorek - czwartek, sobota - niedziela 10 – 16; ostatnie wejście na ekspozycję 15.15;

piątek 10-16; ostatnie wejście na ekspozycję 15.15

3. Muzeum Pienińskie jest nieczynne w poniedziałki, Wielkanocną Sobotę, pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało oraz 1.01., 6.01., 1.11., 24, 25 i 26.12.

4. Dniem wolnym od opłat za wstęp jest niedziela.

5. Opłaty za: wstęp na ekspozycje muzealne pobierane są na podstawie cennika wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora Muzeum Ziemi Sądeckiej i w oparciu o zapisy Ustawy o muzeach (art.10 ust.3) oraz statutu jednostki.

6. Osoby uprawnione do korzystania ze wstępu bezpłatnego i opłat ulgowych na ekspozycje stałe i czasowe oraz rodzaje dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp na ekspozycje stałe i czasowe wymienione są w wykazie do zarządzenia nr 24/2024 r. z dnia 15.04.2024 r. Dyrektora Muzeum Ziemi Sądeckiej w sprawie regulaminów zwiedzania ekspozycji Muzeum Ziemi Sądeckiej.

7. Na terenie ekspozycji stałej i obszarze wystaw czasowych obowiązują następujące zakazy:

-  wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów;

-  wnoszenia broni palnej;

-  wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika);

-  palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych;

-  jedzenia i picia;

-  zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających;

-  prowadzenia rozmów telefonicznych z użyciem urządzeń mobilnych;

-  dotykania, przemieszczania eksponatów.

8. Zwiedzający proszeni są o zachowanie ciszy, spokoju i porządku oraz stosowania się do zaleceń przewodnika oraz przestrzeganie przepisów p.poż.

9. Osoby zwiedzające ekspozycję proszone są o pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, toreb, teczek, siatek
itp. przedmiotów. W szatni nie należy pozostawiać przedmiotów wartościowych.

10. Wszelkie kwestie niewymienione w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej.
 

Nowy Sącz, dnia 15.04.2024 r.

Zwolnienia z opłat i ulgi

Wykaz do zarządzenia nr 24/2024 r. z dn. 15.04.2024 r. Dyrektora Muzeum Ziemi Sądeckiej w sprawie regulaminów zwiedzania ekspozycji Muzeum Ziemi Sądeckiej (ustawa z dnia z 21 listopada 1996 r. o muzeach dotyczący:

- grupy osób uprawnionych do korzystania z wstępu bezpłatnego i opłat ulgowych w Muzeum Ziemi Sądeckiej - rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum Ziemi Sądeckiej.

Wykaz został opracowany na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych:


I. Zwolnienie z opłaty za wstęp na ekspozycje w Muzeum Ziemi Sądeckiej przysługuje:

1.     osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3b pkt. 1) ustawy o muzeach;

2.    pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3b pkt. 2) ustawy o muzeach;

3.    członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) – art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3b pkt. 4) ustawy o muzeach;

4.   posiadaczom Karty Polaka– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3b pkt. 4) ustawy o muzeach;

5.    dzieciom do lat 7– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3b pkt. 5) ustawy o muzeach;

6.   weteranom i weteranom poszkodowanym.

 
Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum Ziemi Sądeckiej są dokumenty wymienione  w § 2 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych;

1) legitymacja poświadczająca nadanie orderu albo medalu, o których mowa w art. 10 ust. 3b pkt. 1 ustawy;

2) legitymacja służbowa przysługująca osobom, o których mowa w art. 10 ust. 3b pkt. 2 ustawy;

3) legitymacja Membership Card ICOM lub Membership Card ICOMOS;

4) Karta Polaka;

5) dokument potwierdzający wiek.

 

II. Opłata ulgowa za wstęp na ekspozycje w Muzeum Ziemi Sądeckiej przysługuje:

1.     uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie – art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 1) ustawy o muzeach;

2.    uczniom szkół, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 2) ustawy o muzeach;

3.    uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 3) ustawy o muzeach;

4.   uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 4) ustawy o muzeach;

5.    uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 5) ustawy o muzeach;

6.   uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.
(Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 6) ustawy o muzeach:

7.    osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami  - zwiedzającymi ekspozycje indywidualnie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym - art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 7).

8.   nauczycielom:

a)   szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 8 lit. a) ustawy o muzeach,

b)  szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 8 lit. b) ustawy o muzeach,

c)   szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 8 lit. c) ustawy o muzeach,

d)  uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:

·         szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

·         sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

·         szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;

– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 8d) ustawy o muzeach

9.   osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej” – art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 9) ustawy o muzeach;

10.kombatantom – art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 10) ustawy o muzeach.

 

III. Opłata za wstęp w wysokości 3 złotych na ekspozycje w Muzeum Ziemi Sądeckiej przysługuje (na podstawie art.10 ust.3 ustawy o muzeach):

1.     uczestnikom zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych (wraz z opiekunami), będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

 

IV. Opłata za wstęp w wysokości 5 złotych na ekspozycje w Muzeum Ziemi Sądeckiej przysługuje (na podstawie art.10 ust.3 ustawy o muzeach):

1.       uprawnionym na podstawie Nowosądeckiej Karty Rodziny.

 

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do ulgi w opłacie za wstęp na ekspozycje Muzeum Ziemi Sądeckiej są dokumenty wymienione  w § 1 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych:

1) legitymacja szkolna, słuchacza, studencka, doktoranta;

2) legitymacja ucznia wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tj. Dz. U. z 2018.p poz. 292)

3) legitymacja nauczyciela wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;

4) legitymacja emeryta – rencisty;

5) legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

6) legitymacja służbowa przysługująca osobom, o których mowa w art. 10 ust. 3a pkt. 8 lit. a i b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, zwanej dalej „ustawą”;

7) legitymacja poświadczająca przyznanie odznaki lub tytułu, o których mowa w art. 10 ust. 3a pkt. 9 ustawy;

8) zaświadczenie albo legitymacja potwierdzające uprawnienia kombatanckie;

9) dokument potwierdzający wiek;

10) inny dokument potwierdzający uprawnienie osób, o których mowa w:

a) art. 10 ust. 3a pkt. 2, pkt. 7 i pkt. 8 lit. b ustawy, wydany w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b) art. 10 ust. 3a pkt. 8 lit. c ustawy.