NINIEJSZA STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE

Pliki „cookie” są to pliki tekstowe zapisywne na komputerze Użytkownika i służą do zapisywania preferencji i ustawień wykorzystywanych prodczas korzystania z serwisu. Używane przez nas pliki cookie nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników odwiedzających naszą witrynę i nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogły by taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika witryny jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi nasz portal. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z naszej witryny – za co nie ponosimy odpowiedzialności.
__UE_ALT
przejdź do koszyka
0
dodano do koszyka:
przejdź do koszyka

Regulamin zwiedzania Miasteczka Galicyjskiego

1. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – oddział Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu, jako jednostka Województwa Małopolskiego, której celem jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki, kultury polskiej i światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami, udostępnia do zwiedzania swoje zbiory w oparciu o przepisy:

- ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 385);

- ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r.  poz. 840. ),

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194. ze zm.),

- Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 26.02.2018 r., zarządzam co następuje:

 

2. Ekspozycje Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu udostępniane są zwiedzającym w okresie:

1 maja – 15 października: wtorek – niedziela w godz. 10 -18, ostatnie wejście na ekspozycję o godz. 17,

16 października – 30 kwietnia: wtorek – niedziela w godz.9 – 16, ostatnie wejście o godz. 15.

3. Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu, jest nieczynne w poniedziałki, Wielkanocną Sobotę, pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało oraz 1.01., 6.01., 1.11., 24, 25 i 26.12.

4. Dniem wolnym od opłat za wstęp jest sobota.

5. Opłaty za: wstęp na ekspozycje muzealne pobierane są na podstawie cennika wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu i w oparciu o zapisy Ustawy o muzeach (art.10 ust.3) oraz statutu jednostki.

6. Osoby uprawnione do korzystania ze wstępu bezpłatnego, wymienione w zarządzeniu Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu w sprawie regulaminów zwiedzania ekspozycji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu zobowiązane są do okazania dokumentów potwierdzających uprawnienia do zwolnienia z opłaty.

7. Na terenie ekspozycji obowiązują następujące zakazy:

-  wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów;

-  wnoszenia broni palnej;

-  palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych;

-  jedzenia i picia poza miejscami wyznaczonymi;

-  zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających;

-  prowadzenia rozmów telefonicznych z użyciem urządzeń mobilnych w budynkach ekspozycyjnych;

-  dotykania, przemieszczania eksponatów, niszczenia obiektów;

-  niszczenia zieleni;

-  wjazdu na teren Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu samochodami;

-  jazdy na rowerze (rowery można przeprowadzać przez teren MG).

 
8. Zwiedzający proszeni są:

-  o zachowanie ciszy i spokoju;

-  korzystanie wyłącznie z tras zwiedzania;

-  nie zaśmiecania terenu;

-  bezpiecznego zachowania się w miejscach szczególnych tj. rowy, tereny podmokłe;

-  stosowania się do zaleceń przewodnika oraz przestrzegania przepisów ppoż.

9. Zwiedzający mogą wprowadzać psy na teren Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu wyłącznie na uwięzi (smycz, linka) oraz w kagańcu. Opiekun ma obowiązek posprzątania po swoim psie. Ze zwierzętami nie wolno wchodzić do obiektów zabytkowych i sal wystawowych (z wyłączeniem psa przewodnika).

10. Przewodnik ma prawo skontrolować posiadanie ważnego biletu wstępu.

11. Wszelkie kwestie niewymienione w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Nowy Sącz, 23.02. 2023 r.

Zwolnienia z opłat i ulgi

Wykaz do zarządzenia nr 8/2023 r. z dn. 23.02.2023 r. Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu w sprawie regulaminów zwiedzania ekspozycji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu (ustawa z dnia z 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz.U.2022.poz.385 ) dotyczący:

- grupy osób uprawnionych do korzystania z wstępu bezpłatnego i opłat ulgowych w Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu 

- rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Wykaz został opracowany na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz.U.2022.poz.385) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych ( Dz. U. 2017.1471 ):

I. Zwolnienie z opłaty za wstęp na ekspozycje w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu przysługuje:

1.     osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3b pkt. 1) ustawy o muzeach;

2.    pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3b pkt. 2) ustawy o muzeach;

3.    członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) – art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3b pkt. 4) ustawy o muzeach;

4.   posiadaczom Karty Polaka– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3b pkt. 4) ustawy o muzeach;

5.    dzieciom do lat 7– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3b pkt. 5) ustawy o muzeach;

6.   weteranom i weteranom poszkodowanym.

II. Opłata za wstęp w wysokości 1 złoty na ekspozycje w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu przysługuje (art.10 ust.3 ustawy o muzeach):

1.     uczestnikom zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych (wraz z opiekunami), będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2.    uprawnionym na podstawie Nowosądeckiej Karty Rodziny.

III. Opłata ulgowa za wstęp na ekspozycje w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu przysługuje:

1.     uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie – art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 1) ustawy o muzeach;

2.    uczniom szkół, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 2) ustawy o muzeach;

3.    uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 3) ustawy o muzeach;

4.   uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 4) ustawy o muzeach;

5.    uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 5) ustawy o muzeach;

6.   uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.
(Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 6) ustawy o muzeach:

7.    osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami  - zwiedzającymi ekspozycje indywidualnie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym - art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 7).

8.   nauczycielom:

a)   szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 8 lit. a) ustawy o muzeach,

b)  szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 8 lit. b) ustawy o muzeach,

c)   szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 8 lit. c) ustawy o muzeach,

d)   uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:

·         szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

·         sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

·         szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;

– art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 8d) ustawy o muzeach

9.   osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej” – art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 9) ustawy o muzeach;

10. kombatantom – art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 3a pkt. 10) ustawy o muzeach.

IV. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu  są dokumenty wymienione  w § 2 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych ( Dz. U. 2017.1471 ):

1) legitymacja poświadczająca nadanie orderu albo medalu, o których mowa w art. 10 ust. 3b pkt. 1 ustawy;

2) legitymacja służbowa przysługująca osobom, o których mowa w art. 10 ust. 3b pkt. 2 ustawy;

3) legitymacja Membership Card ICOM lub Membership Card ICOMOS;

4) Karta Polaka;

5) dokument potwierdzający wiek.

V. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do ulgi w opłacie za wstęp na ekspozycje Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu są dokumenty wymienione  w § 1 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych ( Dz. U. 2017.1471 ):

1) legitymacja szkolna, słuchacza, studencka, doktoranta;

2) legitymacja ucznia wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tj. Dz. U. z 2018.p poz. 292)

3) legitymacja nauczyciela wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;

4) legitymacja emeryta – rencisty;

5) legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

6) legitymacja służbowa przysługująca osobom, o których mowa w art. 10 ust. 3a pkt. 8 lit. a i b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, zwanej dalej „ustawą”;

7) legitymacja poświadczająca przyznanie odznaki lub tytułu, o których mowa w art. 10 ust. 3a pkt. 9 ustawy;

8) zaświadczenie albo legitymacja potwierdzające uprawnienia kombatanckie;

9) dokument potwierdzający wiek;

10) inny dokument potwierdzający uprawnienie osób, o których mowa w:

a) art. 10 ust. 3a pkt. 2, pkt. 7 i pkt. 8 lit. b ustawy, wydany w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b) art. 10 ust. 3a pkt. 8 lit. c ustawy.