NINIEJSZA STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE

Pliki „cookie” są to pliki tekstowe zapisywne na komputerze Użytkownika i służą do zapisywania preferencji i ustawień wykorzystywanych prodczas korzystania z serwisu. Używane przez nas pliki cookie nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników odwiedzających naszą witrynę i nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogły by taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika witryny jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi nasz portal. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z naszej witryny – za co nie ponosimy odpowiedzialności.
__UE_ALT
przejdź do koszyka
0
dodano do koszyka:
przejdź do koszyka
Aktualność

Konkurs wiedzy historycznej „Ziemia sądecka od przeszłości do współczesności” 2023/2024

Konkurs jest organizowany pod patronatem Witolda Kozłowskiego - Marszałka Województwa Małopolskiego.

Organizatorzy:
Muzeum Ziemi Sądeckiej z siedzibą w Nowym Sączu
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Nowym Sączu
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu
Stowarzyszenie „DLA MIASTA” w Nowym Sączu
Związek Sądeczan
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu
I. UCZESTNICTWO W KONKURSIE:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Województwa Małopolskiego.

II. CELE KONKURSU:

§  podnoszenie poziomu wiedzy historycznej wśród młodzieży, a szczególnie zagadnień dotyczących historii i tradycji naszego miasta i regionu w okresie od II poł. XIX w. do czasów współczesnych oraz osób zasłużonych dla Sądecczyzny;

§  rozbudzanie zainteresowań historią regionu i dorobkiem minionych pokoleń;

§  popularyzowanie tematyki związanej z regionalnym dziedzictwem kulturowym;

§  rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów;

§  pobudzanie twórczego myślenia;

§  wykształcenie potrzeby dostrzegania i umacniania postaw patriotycznych;

§  uświadamianie, że znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć współczesny świat;

§   wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi;

§  rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach.

III. PRZEBIEG KONKURSU – TERMINARZ:

1) ETAP I SZKOLNY

·           Dyrektor szkoły powołuje Komisję Konkursową dla I etapu, ustala indywidualne dla szkoły zasady organizacji eliminacji I etapu oraz wyznacza opiekuna Konkursu. Komisja Konkursowa w terminie do 15 marca 2024 r. przesyła protokół (wg załącznika nr 1) do Organizatorów* II etapu Konkursu w formie elektronicznej oraz do wiadomości do Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu (organizatora III etapu - finałowego), Dział Edukacji e-mail: konkurs@muzeum.sacz.pl lub na adres 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56.

 

DO II ETAPU KONKURSU SZKOŁA ZGŁOSIĆ MOŻE NIE WIĘCEJ NIŻ 5 UCZNIÓW KTÓRZY UZYSKALI NAJLEPSZE WYNIKI W I ETAPIE. 

 

2) ETAP II MIĘDZYSZKOLNY  

·           10 kwietnia 2024 r. godz.12. REALIZOWANY W FORMIE PISEMNEGO TESTU przez  Organizatorów* II etapu.

 

1.    Komisje konkursowe powołują Organizatorzy* II etapu, odpowiedni dla każdego rodzaju szkół.

2.    Komisje sporządzają protokół (wg załącznika nr 2) i przesyłają do Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu (organizatora III etapu finałowego), Dział Edukacji e-mail: konkurs@muzeum.sacz.pl lub na adres 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56.

*Organizatorzy II etapu konkursu:

-  dla uczniów szkół podstawowych:  Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26, tel. 18 442 67 10, 18 442 64 40; e-mail: sp21@edu.nowysacz.pl

- dla uczniów szkół ponadpodstawowych: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu ul. Długosza 5, tel. 18 448 40 20, 18 448 40 31; e-mail: zso1ns@hoga.pl

DO III ETAPU ZAKWALIFIKOWANI ZOSTANĄ UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, KTÓRZY UZYSKALI MIN. 30% PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA W II ETAPIE.

3) ETAP III FINAŁOWY (realizowany przez Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu)

·           10 kwietnia 2024 r. publikacja tematu pracy konkursowej III etapu na stronie internetowej www.muzeum.sacz.pl.

·           do 10 maja 2024 r. zgłaszanie prac konkursowych do Organizatora III etapu**.

1.        Komisje konkursowe III etapu powołuje Dyrektor Muzeum Ziemi Sadeckiej w Nowym Sączu,
w porozumieniu z pozostałymi Organizatorami odrębne dla uczniów każdego typu szkół. Komisje sporządzają protokół (wg załącznika nr 3). Powołane komisje dokonają oceny przesłanych prac (pisemnych i multimedialnych) oraz wskażą laureatów konkursu.

2.        Komisje konkursowe III etapu przyznają 1,2,3 nagrodę oraz 7 wyróżnień w każdej kategorii.

3.        Komisja ma prawo do innego rozdziału nagród w zależności od poziomu zgłoszonych prac.

4.        Tytuł laureata uzyskują osoby nagrodzone i wyróżnione, a tytuł finalisty wszyscy uczestnicy III etapu.

 

**Organizator III etapu konkursu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

- Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56, tel. 18 443 77 08 w. 123, 124, e-mail: konkurs@muzeum.sacz.pl

 

4) PODSUMOWANIE KONKURSU, WRĘCZENIE NAGRÓD:

·           4 czerwca 2024 r. godz. 12, Gmach Główny - Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56.

 

 

IV. ZASADY III ETAPU KONKURSU (FINAŁOWEGO) ORAZ PROCEDURA OCENY PRAC:

 

1.      Do  III etapu Konkursu (finałowego) kwalifikują się wyłącznie uczniowie KTÓRZY UZYSKALI MIN. 30% PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA W II ETAPIE.

2.       III etap Konkursu przeprowadzany będzie w trzech kategoriach: praca pisemna, praca audiowizualna prezentacja multimedialna.

3.       Uczestnik przygotowuje pracę konkursową w wybranej kategorii na następujących zasadach:

a)        praca pisemna, np. biografia, opowiadanie, dziennik i inne (maksymalnie 20 stron tekstu znormalizowanego 1800 znaków na stronie, wydruk komputerowy wraz z wersją elektroniczną tekstu w postaci zapisu na płycie DVD lub innym nośniku). Praca może być wzbogacona o zdjęcia, dokumenty itp.;

b)        praca audiowizualna np. film dokumentalny – reportaż, wywiad ze świadkiem, audycja; reportaż radiowy i inne (nie więcej niż 20 minut); pliki filmowe mają być dostarczone w formacie mp4 w standardzie kodowania H.264/MPEG-4 AVC”, pliki dźwiękowe (audio)  mają być dostarczone w formacie mp3, przekroczenie tych parametrów spowoduje odrzucenie pracy z przyczyn formalnych;

c)         prezentacja multimedialna (nie więcej niż 30 slajdów) w postaci zapisu elektronicznego na płycie DVD lub innym nośniku w formacie pdf, przekroczenie tych parametrów spowoduje odrzucenie pracy z przyczyn formalnych;.

4.       Prace konkursowe przygotowuje uczestnik indywidualnie, pod opieką nauczyciela.

5.       Praca konkursowa przygotowana przez uczestnika powinna:

a)        mieć twórczy charakter;

b)        opierać się na źródłach historycznych (np. wspomnienia, pamiętniki, listy, dokumenty, fotografie, prasa, wywiady, nagrania, filmy);

c)         zawierać bibliografię z podaniem źródeł historycznych.

6.       Prace zgłaszane wcześniej w innych konkursach, opublikowane w całości lub w części przed rozstrzygnięciem konkursu, skopiowane z Internetu oraz prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie podlegają odrzuceniu. Organizator powiadamia autora i opiekuna merytorycznego ucznia o powodach odrzucenia pracy.

7.       Komisja oceniająca będzie zwracać uwagę na samodzielność, wartość merytoryczną pracy, jej oryginalność oraz na oparcie się przy jej sporządzaniu na dokumentach i wspomnieniach oraz literaturze. Materiały te mogą pochodzić również z zasobów archiwów rodzinnych lub wspomnień (w takim przypadku Komisja Konkursowa przyzna dodatkowe punkty).

8.       Do pracy powinna być dołączona metryczka, zgodnie z poniższym wzorem (podane bardzo czytelnie
w formie wydruku):

a)         imię i nazwisko autora pracy;

b)        tytuł pracy;

c)         imię i nazwisko oraz telefon i adres e-mail opiekuna merytorycznego;

d)        nazwę i adres szkoły lub placówki kierującej prace (pieczątka szkoły lub placówki);

e)        telefon i adres e-mailowy szkoły.

 
V. INFORMACJE  KOŃCOWE:

1.         Prace uczestników zgłoszone przez szkołę do III etapu finałowego dostarczone muszą być do Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu, Dział Edukacji, ul. Jagiellońska 56, Nowy Sącz, konkurs@muzeum.sacz.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2024 r. (data wpływu) wraz z oświadczeniem wg załącznika nr 4 niniejszego regulaminu.

2.         Prace zgłoszone na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.

3.         Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac zgłoszonych na Konkurs do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich publikacji we fragmentach lub w całości z zachowaniem zasad prawa autorskiego (na wszystkich polach eksploatacji).

4.         Autorzy prac zachowują prawo do samodzielnej publikacji prac konkursowych pod warunkiem poinformowania, że praca została przygotowana na XXIII edycję Konkursu Wiedzy Historycznej „ZIEMIA SĄDECKA OD PRZESZŁOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI” – edycja 2023/2024.

5.         Uczestnictwo i udział w Konkursie jest bezpłatny w ramach promocji zasobów Muzeum i jego oferty edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży.

6.         Odpłatność za udział w zajęciach edukacyjnych towarzyszących Konkursowi wynosi 1 zł/os.

7.         Niniejszy regulamin Konkursu jest opublikowany na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu oraz Współorganizatorów.

8.         W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy Konkursu.

9.         Organizatorom przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronach internetowych Organizatorów.

10.     Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie Internetowej pod adresem https://muzeum.sacz.pl/ochrona-danych-osobowych/. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z tą informacją i jest ona dla niego zrozumiała.

 
Z dostępnych opracowań dotyczących historii regionu polecamy następujące pozycje;

 LITERATURA PODSTAWOWA:

1.        Migrała Leszek, Historia Nowego Sącza, Nowy Sącz 2017

2.        Migrała Leszek, Historia Starego Sącza w zarysie, Nowy Sącz 2020

3.        Migrała Leszek, Nowy Sącz - przewodnik śladami przeszłości, Nowy Sącz 2019

4.        Migrała Leszek, Ratusz w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2009

5.        Nowy Sącz - przewodnik po zabytkach, praca zbiorowa pod redakcją I. Styczyńskiej, W. Piprka, Nowy Sącz 2014

6.        Sikora Rafał, Stary Sącz – przewodnik, Stary Sącz 2014

7.        Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918–1989 Praca zbiorowa: Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał, Warszawa 2010

8.        Leśniak Jerzy, Sikora Sławomir, Z wieży ratuszowej, Nowy Sącz 2006

9.        Leśniak Jerzy, Nowa Encyklopedia Sądecka, Nowy Sącz 2017

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA DO III ETAPU

10.     140 lat kolei w Nowym Sączu, Praca zbiorowa, Kraków 2016

11.     Aleksander Tadeusz, Życie społeczne i przemiany kulturalne Nowego Sącza 1870-1990, Kraków1993

12.     Długosz Elżbieta, Żydzi w Nowym Sączu - 3 wieki w historii miasta, Nowy Sącz, 2000

13.     Dzieje Miasta Nowego Sącza pod redakcją Feliksa Kiryka tom I, II, III, Warszawa - Kraków 1992

14.     Giza Jerzy, Legioniści z nowosądeckich gimnazjów czasu Wielkiej Wojny 1914-1918 wydanie II poszerzone, Kraków, 2021

15.     Giza Jerzy, Nowosądecka lista katyńska, Nowy Sącz 2020

16.     Gmach Główny – przewodnik. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2018

17.     Golachowski Kazimierz, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Nowym Sączu 1887–1937, Nowy Sącz 1997

18.     Golik Dawid, Musiał Filip, Władysław Gurgacz - Jezuita Wyklęty, Kraków 2014

19.     Gościej Józef, Legioniści w Marcinkowicach, Marcinkowice 2004

20.     Ikonografia Starego i Nowego Sącza, praca pod red. E. Ross-Pazdyk, B. Szafran, Nowy Sącz 2012

21.     Kołcz Bogusław, Droździk Piotr,  Nowy Sącz. Gdybym o nich zapomniał…, Nowy Sącz, 2014

22.     Kołcz Bogusław, Droździk Piotr, Nowy Sącz na dawnej pocztówce, Nowy Sącz, 2013

23.     Kroh Magdalena, Sądecki Park Etnograficzny - przewodnik Nowy Sącz 2015

24.     Lippa Bartłomiej, Fortyfikacje na Sądecczyźnie z lat 1939-1945, Nowy Sącz 2015

25.     Masz synów w lasach Polsko… Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945-1956, praca zbiorowa pod redakcja Dawida Golika, Nowy Sącz, 2014

26.     Maszczak Maria T., Bolesław Barbacki (1891-1941), Kraków 1990

27.     Maszczak Maria T., Bolesław Barbacki (1891-1941). Mistrz portretu. Kolekcja Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Nowy Sącz 2001

28.     Maszczak Maria T., Dom Gotycki w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2000

29.     Mazur Grzegorz, Rojek Wojciech, Zgórniak Marian, Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu na obszarze Inspektoratu ZWZ-AK Nowy Sącz 1939-1945, Kraków 1998

30.     Migrała Leszek, Bazylika św. Małgorzaty w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2000

31.     Migrała Leszek, Kościół i Parafia św. Kazimierza w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2003

32.     Migrała Leszek, Ulica Jagiellońska w Nowym Sączu od końca XIX wieku do 1945 roku. Mieszkańcy i zabudowa, Nowy Sącz 2012

33.     Musiał Filip, Ks. Władysław Gurgacz "Sem", Kraków 2020

34.     Olszewski Grzegorz, Więźniowie KL Auschwitz z powiatu nowosądeckiego, Nowy Sącz 2012

35.     Paluch Jacek, 1 Pułk Strzelców Podhalańskich. Zarys dziejów i trwałość tradycji, Nowy Sącz 2018

36.     Połomski Łukasz, Między zacofaniem, a nowoczesnością. Społeczeństwo Nowego Sącza w latach 1867/1939, Rzeszów 2018

37.     Smoleń Mieczysław, Tablice, groby i pomniki świadczące o przeszłości Nowego Sącza, Nowy Sącz 2006

38.     Sto scen z historii Nowego Sącza 1292-2017, Praca zbiorowa: Andrzej Górszczyk, Jerzy Leśniak, Leszek Migrała, Nowy Sącz 2017

39.     Sygański Jan, Nowy Sącz. Jego dzieje i pamiątki dziejowe, Nowy Sącz, 2008

40.     Szkaradek Andrzej, Migrała Leszek, Nowosądecka "Solidarność" nasza droga do wolności, Nowy Sącz 2010

41.     Utracone, ocalone - historia powstania i rozpadu zbiorów Muzeum Ziemi Sądeckiej oraz powojenne losy Muzeum w Nowym Sączu – katalog wystawy, praca zbiorowa, Nowy Sącz, 2023

42.     W mieście Nowym Sączu, na Długosza przy Plantach …. I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu 1818 – 2018. Praca zbiorowa pod redakcją Jakuba Marcina Bulzaka, Nowy Sącz 2018

43.     Zaziemski Roman, Paluch Jan, Śmiałek Władysław, 1 Pułk Strzelców Podhalańskich 1918-1939/ 1 Pułk Strzelców Podhalańskich, wrzesień 1939, Nowy Sącz 1991

44.     Zubek "Tatar" Julian, Wspomnienia, Piwniczna-Zdrój, 2009
Oświadczenie uczestnika
DOCX 434.79 KB
P R O T O K Ó Ł z posiedzenia komisji I etapu
DOCX 434.08 KB
P R O T O K Ó Ł z posiedzenia komisji II etapu
DOCX 434.06 KB
P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji III etapu
DOCX 433.98 KB