NINIEJSZA STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE

Pliki „cookie” są to pliki tekstowe zapisywne na komputerze Użytkownika i służą do zapisywania preferencji i ustawień wykorzystywanych prodczas korzystania z serwisu. Używane przez nas pliki cookie nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników odwiedzających naszą witrynę i nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogły by taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika witryny jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi nasz portal. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z naszej witryny – za co nie ponosimy odpowiedzialności.
__UE_ALT
przejdź do koszyka
0
dodano do koszyka:
przejdź do koszyka
Aktualność

Konkurs plastyczny "Moja przygoda w muzeum" - regulamin

Rusza kolejna edycja prestiżowego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży "Moja przygoda w muzeum".
Serdecznie zapraszamy do udziału.

Regulamin konkursu

1. CELE PROJEKTU
1) zainteresowanie historią i tradycjami naszego regionu, przenoszenie obserwacji powstałych w kontakcie z dziełem sztuki do własnej pracy plastycznej,
2) kształcenie zdolności analizowania dzieła sztuki,
3) poszerzanie wiedzy: z zakresu wiedzy o kulturze, historii, historii sztuki, o warsztacie artystycznym, o zbiorach muzealnych różnego typu i profilu, ich rodowodzie i charakterze, wartościach naukowych, historycznych i artystycznych muzealiów,
4) kształtowanie upodobań artystycznych oraz rozwijanie zdolności plastycznych.

2. ORGANIZATORZY
1) Muzeum Ziemi Sądeckiej, ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz, przy współpracy:
2) Zespół Szkolno–Przedszkolny Nr 5 w Nowym Sączu,
3) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu,
4) Stowarzyszenie DLA MIASTA w Nowym Sączu.

3. WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE
1) poznanie zbiorów Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu oraz innych muzeów z wyłączeniem muzeów martyrologicznych (również poprzez multimedia, publikacje, wcześniejsze doświadczenia z wizyty w Muzeum),
2) zgłoszenie udziału w projekcie poprzez dostarczenie Organizatorowi wypełnionych i podpisanych KART ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA (załącznik nr 1),
3) wykonanie jednej lub kilku prac plastycznych (nie więcej niż 3 prace) inspirowanej/ych i związanej/ych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddającej nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji muzealnej, udziałem w wernisażach, koncertach i innych wydarzeniach kulturalnych, a także udziałem w warsztatach i lekcjach muzealnych, organizowanych przede wszystkim w przestrzeniach Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu, ale także w innych obiektach muzealnych, z wyłączeniem muzeów martyrologicznych.
4) dostarczenie wraz z pracą/pracami wypełnionego i podpisanego OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA (załącznik nr 2).

4. WIEK UCZESTNIKÓW prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych*:
1) grupa wiekowa: 5 do 10 lat
2) grupa wiekowa: 11 do 15 lat
3) grupa wiekowa: 16 do 20 lat
* bez ograniczeń wieku dla uczestników z niepełnosprawnościami.

5. TECHNIKA i FORMAT
1) prace wykonane na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in.) o formacie nie mniejszym niż A3 i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać),
2) rzeźba, płaskorzeźba, tkanina, sztuka użytkowa, rękodzieło, ceramika, techniki łączone - wymiary nie większe niż 50x30x30 cm,
3) grafika komputerowa - wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1,
4) multimedia – płyta CD/DVD (filmy maks. do 3 min, nagrane w formacie MP4).

6. OPIS PRAC prace muszą zawierać metryczkę (czytelną w formie wydruku) zawierającą:
1) nazwę projektu i tytuł pracy,
2) imię i nazwisko, dokładny wiek, nr telefonu, adres e-mail autora pracy,
3) imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail opiekuna plastycznego autora pracy,
4) nazwę, adres, nr telefonu, adres e-mail szkoły lub placówki kierującej prace (pieczątka szkoły lub placówki).

7. TERMINY:
1) prace należy składać do dnia 8 maja 2024 r. w Gmachu Głównym, Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56 (Dział Edukacji); w przypadku prac multimedialnych na adres e-mail: konkursplastyczny@muzeum.sacz.pl,
2) rozstrzygnięcie nastąpi po dniu 8 maja 2024 r.,
3) wręczenie nagród i wyróżnień laureatom planowane jest w dniu otwarcia wystawy 28 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 12,
4) wystawa prezentowana będzie do lipca 2024 r.

8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1) prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatorów,
2) informacja o wynikach konkursu opublikowana będzie na stronach internetowych Organizatorów w dniu wernisażu wystawy,
3) przewiduje się przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów w każdej kategorii wiekowej.

9. ADRES ORGANIZATORA Muzeum Ziemi Sądeckiej, Dział Edukacji, ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz tel.: 18 443 77 08 wew. 123, 124 www.muzeum.sacz.pl; konkursplastyczny@muzeum.sacz.pl, edukacja@muzeum.sacz.pl

10. INFORMACJE DODATKOWE
1) Wstęp do Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w ramach projektu jest nieodpłatny, po wcześniejszym zgłoszeniu w Dziale Edukacji Muzeum przez opiekuna plastycznego grupy lub samego uczestnika.
2) Odpłatność za udział w zajęciach edukacyjnych towarzyszących konkursowi – 1 zł/os.
3) Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie, w formie pisemnej na załączonym druku – karcie zgłoszenia uczestnictwa (załącznik nr 1), należy składać w Dziale Edukacji Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu najpóźniej w dniu złożenia prac konkursowych.
4) Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 20 lat (bez ograniczeń wieku dla uczestników z niepełnosprawnościami). Uczestnicy przygotowują prace w ramach zajęć szkolnych lub na zajęciach pozaszkolnych w placówkach wychowawczych oraz artystycznych.
5) Uczestnik może zgłosić nie więcej niż 3 prace o tematyce muzealnej.
6) Zgłoszone prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora*.
7) Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania złożonych prac w celach promocyjnych oraz ich publikacji we fragmentach lub w całosci z zachowaniem zasad prawa autorskiego (art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. - Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).
8) Uczestnik oświadcza, że przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), w tym w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, udostępniania na stronach internetowych Organizatorów oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu, zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 2).
9) Niniejszy regulamin jest opublikowany na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Organizatorów.
10) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy.
11) Organizatorom przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronach internetowych Organizatorów.
12) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie Internetowej pod adresem https://muzeum.sacz.pl/ochrona-danych-osobowych/. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z tą informacją i jest ona dla niego zrozumiała.

*Istnieje możliwość zwrotu autorowi pracy/prac nie zakwalifikowanej/-nych na wystawę pokonkursową po dokonaniu takich ustaleń w chwili złożenia pracy/prac na konkurs.
Oświadczenie uczestnika
DOCX 593.36 KB
Karta zgłoszenia
DOCX 593.22 KB