filie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

Data publikacji strony internetowej: 2017-11-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-11-14

Strona internetowa www.muzeum.sacz.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

– zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed wprowadzeniem obowiązku takiego opisywania lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań muzeum,

– filmy i inne materiały wideo nie mają napisów oraz lektora PJM: zostały opublikowane przed  wprowadzeniem takiego obowiązku,

– brak wyświetlania w opisie plików pdf „wagi” pliku:

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • zmiana kontrastu (trzy rodzaje: czarno-biały, żółto-czarny, czarno-żółty),
  • możliwość powiększenia liter na stronie (trzy poziomy: normalna czcionka, duża czcionka, bardzo duża czcionka),
  • mapa strony,
  • informacja w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu na temat dostępności Miasteczka Galicyjskiego
  • audiodeskrypcja – dla niektórych obiektów w Sądeckim Parku Etnograficznym (trwają prace nad wprowadzeniem kolejnych)
  • podkreślenia elementów z linkowaniem
  • wszystkie elementy aktywne są dostępne za pomocą klawiatury
  • brak pułapki klawiaturowej
  • brak elementów, które powodują gwałtowne zmiany jasności lub szybko błyskają na czerwono
  • brak samouruchamiających się dźwięków, których nie da się zatrzymać

Sporządzono: 27 lutego 2020 r. na podstawie samooceny z wykorzystaniem „Listy kontrolnej do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych” zalecanej przez gov.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą zajmującą się  dostępnością w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu jest Daniel Lachor, d.lachor@muzeum.sacz.pl, nr. tel.: 18 444 35 70  w. 106, 107, 18 443 77 08  w. 123, 124. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Aplikacje mobilne

Muzeum udostępnia aplikację na system Android pod nazwą „Sądecki Park Etnograficzny”. Jest to przewodnik głosowy po obiektach skansenu. Po wybraniu numeru słucha się opisu chałupy, zagrody czy innego obiektu. Numery w aplikacji odpowiadają rzeczywistej numeracji obiektów w skansenie.

Aplikację można pobrać pod tym linkiem: Adres

Zaktualizowano
6 marca 2017
Rozmiar: 66M
Aktualna wersja: 1.0.1
Wymaga Androida: 4.2 i nowsze