filie

Wieloaspektowe wykorzystanie przestrzeni muzealnej – tj. zbiorów muzealnych, stałych i czasowych ekspozycji, pracowni specjalistycznych, zasobów archiwum i biblioteki, otoczenia plenerowego (obszar nowosądeckiego skansenu, płyta rynku i uliczki Miasteczka Galicyjskiego itp.) materiału fotograficznego i filmowego – do organizacji imprez i przedsięwzięć kulturalnych, popularyzacja wydarzeń historycznych ważnych dla rozwoju miasta i regionu, dziedzictwa kulturowego, to najważniejsze elementy edukacji muzealnej prowadzonej przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Jej istotą jest upowszechnianie szeroko pojętej tradycji, tworzenie płaszczyzny kontaktów młodszego i starszego odbiorcy z historią, kulturą i sztuką. Oferta edukacyjna która trafia do Państwa rąk przygotowana została w roku obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz 80. rocznicy powstania nowosądeckiego Muzeum co znajduje swoje odzwierciedlenie w naszych propozycjach edukacyjnych. Interdyscyplinarny charakter oferty, szerokie spektrum tematyczne począwszy od archeologii, historii i etnografii regionu – poprzez muzykę regionalną i klasyczną, film dokumentalny – do zagadnień współczesnego świata z dziedziny kultury, stanowią o jej atrakcyjności. Stosowane będą różnorodne formy i metody dydaktyczne tj. gry miejskie i zabawy interaktywne, konkursy tematyczne np. plastyczne, historyczne, fotograficzny, zajęcia plenerowe, audycje muzyczne, projekcje filmowe i prezentacje multimedialne, warsztaty oraz pokazy z udziałem artystów różnych dziedzin (muzycy, plastycy, twórcy ludowi), rzemieślników, specjalistów w różnych dziedzinach kultury i sztuki, a także terapeutyczne zajęcia warsztatowe i ścieżki edukacyjne. Ważny element w pracy dydaktycznej stanowią lekcje muzealne, warsztaty rękodzieła oraz pokazy związane z obrzędowością doroczną (np. wykonywanie tradycyjnych ozdób świątecznych), wykłady i konsultacje specjalistyczne. W nowopowstałej przestrzeni Gmachu Głównego proponujemy, nawiązujące do tematyki stałej ekspozycji, atrakcyjne i różnorodne zajęcia edukacyjne dot. dziejów Nowego Sącza od okresu autonomii galicyjskiej do zakończenia II wojny światowej, a także przedstawiające sylwetkę i twórczość szanowanego i powszechnie znanego artysty Bolesława Barbackiego. Zajęcia realizowane będą też w przestrzeni Miasteczka Galicyjskiego i Sadeckiego Parku Etnograficznego. Uczestnicy tych zajęć mogą zobaczyć nie tylko dawne wnętrza mieszczańskie i dawnej wsi sądeckiej, wiernie odtworzonej w części muzealnej skansenu, ale również realnie uczestniczyć i doświadczać różnych aspektów życia codziennego w zrekonstruowanym, prowincjonalnym miasteczku galicyjskim. Zajęcia przeprowadzane będą też w Galerii Marii Ritter tj. zabytkowych wnętrzach mieszczańskich z przełomu XIX i XX w., Domu Gotyckim oraz w Muzeum Pienińskim im. J. Szalaya w Szlachtowej, Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu, Muzeum Nikifora w Krynicy gdzie zainteresowani ofertą muzealną mają okazję realizować swoje pasje twórcze i rozwijać indywidualne zainteresowania. Różnorodność zajęć edukacyjnych prowadzonych w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu wynika z szerokiego zakresu tematycznego podejmowanego przez placówkę, wielokierunkowego działania instytucji zajmującej się takimi zagadnieniami jak historia Nowego Sącza i regionu, etnografia, archeologia, sztuka, architektura ludowa, a także struktury instytucji, którą stanowi siedem odrębnych oddziałów i filii.

Autor: Anna Wideł, Kierownik Działu Edukacji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu