filie

Wieloaspektowe wykorzystanie przestrzeni muzealnej – tj. zbiorów muzealnych, stałych i czasowych ekspozycji, pracowni specjalistycznych, zasobów archiwum i biblioteki, otoczenia plenerowego (obszar skansenu, płyta rynku, uliczki Miasteczka Galicyjskiego itp.) materiału fotograficznego i filmowego – do organizacji imprez i przedsięwzięć kulturalnych, popularyzacja regionalnego dziedzictwa kulturowego, to najważniejsze elementy edukacji muzealnej prowadzonej przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Jej istotą jest upowszechnianie szeroko pojętej tradycji, tworzenie płaszczyzny kontaktów młodszego i starszego odbiorcy z historią, kulturą i sztuką. Oferta edukacyjna dotyczy różnorodnych dziedzin tak kultury materialnej jak i duchowej (wiedza historyczna, sztuka, plastyka, muzyka,  tradycja, obrzędowość). Interdyscyplinarny charakter oferty, szerokie spektrum tematyczne począwszy od archeologii, historii i etnografii regionu poprzez muzykę regionalną i klasyczną, film dokumentalny do zagadnień współczesnego świata z dziedziny kultury stanowi o jej atrakcyjności. Stosowane są różnorodne formy i metody dydaktyczne w tymi zajęcia interaktywne tj. gry miejskie i zabawy interaktywne, konkursy tematyczne np. plastyczne, historyczne, fotograficzny, zajęcia plenerowe tj. plenery malarskie, audycje muzyczne, projekcje filmowe i prezentacje multimedialne, warsztaty oraz pokazy z udziałem artystów różnych dziedzin (muzycy, plastycy, twórcy ludowi), rzemieślników, specjalistów w różnych dziedzinach kultury i sztuki, teatrzyki kukiełkowe z udziałem widzów wykorzystujących samodzielnie wykonane rekwizyty. Ważny element w pracy dydaktycznej nowosądeckiego muzeum stanowią lekcje muzealne, warsztaty rękodzieła oraz pokazy związane z obrzędowością doroczną (np. wykonywanie tradycyjnych ozdób światecznych), wykłady i konsultacje specjalistyczne. Zajęcia realizowane są w przestrzeni muzealnej: wnętrzach Miasteczka Galicyjskiego (filia SPE) i jego bezpośrednim otoczeniu. Ich uczestnicy mogą zobaczyć nie tylko dawne wnętrza mieszczańskie i dawnej wsi sądeckiej, wiernie odtworzonej w części muzealnej skansenu, ale również realnie uczestniczyć i doświadczać różnych aspektów życia codziennego w zrekonstruowanym, prowincjonalnym miasteczku galicyjskim. Zajęcia przeprowadzane są też w Galerii Marii Ritter tj. zabytkowych wnętrzach mieszczańskich z przełomu XIX i XX w., Domu Gotyckim, w Sądeckim Parku Etnograficznym oraz w Muzeum Pienińskim im. J. Szalaya w Szlachtowej, Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu, Muzeum Nikifora w Krynicy gdzie zainteresowani ofertą muzealną mają okazję realizować swoje pasje twórcze i rozwijać indywidualne zainteresowania. Różnorodność zajęć edukacyjnych prowadzonych w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu wynika z szerokiego zakresu tematycznego podejmowanego przez placówkę, wielokierunkowego działania instytucji zajmującej się takimi zagadnieniami jak historia Nowego Sącza i regionu, etnografia, archeologia, sztuka, architektura ludowa, a także struktury instytucji, którą stanowi siedem odrębnych oddziałów i filii.

Autor: Anna Wideł, Kierownik Działu Edukacji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu