filie

Muzeum Lachów Sądeckich im. Zofii i Stanisława Chrząstowskich

Kultura materialna Lachów Sądeckich

W Gminnym Ośrodku Kultury,  funkcjonującym w centrum rdzennego terenu Lachów Sądeckich, prezentowane są sprzęty codziennego użytku, sztuka ludowa, stroje i przedmioty związane z obrzędowością tej grupy etnograficznej.

Fotografie Wojciecha Migacza
Niezwykła spuścizna po wiejskim fotografie-amatorze z Gostwicy, który sam skonstruował aparat fotograficzny i na początku XX w. dokumentował codzienne życie lachowskiej wsi oraz ważne wydarzenia w najbliższej okolicy i  Nowym Sączu – nieocenione źródło dokumentalne dla etnografów i historyków.

Archeologia Podegrodzia i okolic Nowego Sącza
Zlokalizowana w tym miejscu ekspozycja przypomina najstarsze dzieje tego terenu w oparciu o skromne zbiory archeologiczne i tablice informacyjne – lewy brzeg Dunajca był w pradziejach najbardziej bogatym w osady i kultury archeologiczne obszarem Sądecczyzny.