filie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56, 33 – 300 Nowy Sącz ogłasza przetarg, nieograniczony, ofertowy na wynajem lokalu użytkowego o  całkowitej powierzchni 13,00 m2 (1 pomieszczenie), położonego Miasteczku Galicyjskim
ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz.

Przedmiot najmu przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej (wytwórczej, usługowej, handlowej, zawodowej),  zgodnej z przeznaczeniem/charakterem przyległej pracowni (Pracownia garncarska).

Przedmiotem przetargu jest cena netto (+ obowiązujący podatek VAT 23%) czynszu za wynajem 13,00 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego.
Cena wywoławcza czynszu netto za najem 13,00 m2 powierzchni wynosi  40,00 zł brutto za 1m2 miesięcznie. Kwota czynszu miesięcznego uwzględnia również wszelkie koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu tj.: koszty centralnego ogrzewania, energię elektryczną, wodę (ciepłą i zimną) we wszystkich węzłach sanitarnych i odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości stałych.

Pisemny przetarg ofertowy odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 r. o godzinie 1130 w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu przy
ul. Jagiellońskiej 56. Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NAJMU – Pracownia garncarska” należy składać w terminie do 23 maja 2022 r. do godziny 1100 w siedzibie Wynajmującego tj. Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońska 56 – Sekretariat. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

Wygrywa oferent oferujący najwyższą cenę najmu za 13,00 m2 powierzchni lokalu. Umowa zostanie zawarta na czas określony tj.  od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023 roku. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do posiadania statusu przedsiębiorcy (zarejestrowana działalność gospodarcza w formie prawem przewidzianej) na dzień zawarcia umowy najmu.

Ogłaszający ma prawo uznania, bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym momencie bez uzasadnienia.

Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Małgorzata Łukasik-Kogut, Kierownik Miasteczka Galicyjskiego.

Ogłoszenie oraz istotne postanowienia przyszłej umowy można pobrać ze strony internetowej Muzeum Okręgowego www.muzeum.sacz.pl lub w Dziale administracyjno – gospodarczym Muzeum, Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://muzeum.sacz.pl/ochrona-danych-osobowych/. Prosimy referentów o zapoznanie się z ww. informacją.