filie
Flaga - gwiazdy w okręgu na tle

Priorytet: 2 – Rozwój społeczno – gospodarczy
Działanie: 2.2 – Ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego
Poddziałanie: Nie dotyczy

Powiat: (grodzki) Miasto Nowy Sącz
Gmina: Miasto Nowy Sącz

Kategoria: rozwój
Podkategoria: –

TYTUŁ PROJEKTU
Rozbudowa Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu
BENEFICJENT
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
WARTOŚĆ PROJEKTU
1703.463,87 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR
948.078,42 PLN
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU
07.2005 r.- 04.2007 r.
DATA PODPISANIA UMOWY
10.02.2006 r.

Projekt stanowi kontynuację rozbudowy Sądeckiego Parku Etnograficznego, budowanego od 1969 r.
Sektor kolonistów niemieckich stanowi wzbogacenie i uzupełnienie wielokulturowości ekspozycji Sądeckiego Parku Etnograficznego, który jest rozbudowywany zgodnie z wymogami nowoczesnego muzeum na wolnym powietrzu oraz z fundamentalną zasadą ochrony krajobrazu kulturowego regionu. Przyjęty model prezentacji na ekspozycji nawiązuje do koncepcji „interpretacji dziedzictwa kulturowego”, która podkreśla autentyczność przekazu historycznego.

Projekt dotyczący rozbudowy istniejącego skansenu o Zespół Kolonistów Niemieckich wzbogacił jego część ekspozycyjno – muzealną przez wprowadzenie nowej formy architektonicznej prezentującej zabudowę wiejską typu ulicowego na przykładzie 3 zagród Kolonistów Józefińskich z Gołkowic Dolnych koło Starego Sącza z przełomu XVIII i XIX wieku. Urozmaicił prezentowany dotychczas na jego ekspozycji obraz XIX-wiecznej wsi sądeckiej oraz umożliwił organizowanie w skansenie wystaw czasowych, a tym samym zwiększył zakres oferty kierowanej do odbiorcy. Stał się też zapleczem dla uruchamianego nowego wejścia na teren skansenu od strony północnej, które zostanie zrealizowane zgodnie z pierwotnymi założeniami. Projekt bez wątpienia umożliwił rozwój dialogu między narodowościami polską i słowacką oraz sprzyja rozwijaniu współpracy mającej na celu kultywowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Prezentacja tradycyjnej kultury sądeckiej byłaby niepełna, gdyby nie przedstawiała licznych powiązań z ludnością zamieszkującą po drugiej stronie Karpat. Jednym z najciekawszych aspektów tych powiązań jest funkcjonowanie dawnej tradycji niemieckiej w obu sąsiadujących krainach. Niewątpliwie mniejszość niemiecka przyczyniła się do rozwoju cywilizacyjnego tego obszaru, zarówno w zakresie gospodarczym (zwłaszcza rozwój rzemiosła), jak i kulturowym.

Cel ogólny zrealizowanego projektu:
Ochrona i wzbogacenie dziedzictwa kulturowego na terenie polsko–słowackiego pogranicza poprzez przypomnienie niemieckiego osadnictwa będącego częścią kultury tego regionu.
Cele bezpośrednie zrealizowanego projektu:
1. Zachowanie dziedzictwa kulturowego polsko–słowackiego pogranicza – nowy sektor na ekspozycji SPE, organizacja wydarzeń kulturalnych.
2. Stworzenie warunków do rozwoju pogranicznego przemysłu turystycznego oraz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, jako elementu gospodarki regionalnej.