filie
Flaga - gwiazdy w okręgu na tle

 

 

 

 

 

Tytuł projektu: „Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego obiektu przy ulicy Jagiellońskiej 56 w Nowym Sączu, dla zachowania prezentacji dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny”

Projekt realizowany z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś 6 Dziedzictwo regionalne

Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

Nazwa Beneficjenta: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Przedmiotem zadania inwestycyjnego było stworzenie odpowiednich warunków dla prowadzenia działalności, o szerszym zakresie, związanej z kulturą i upowszechnianiem sądeckiego dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie adekwatnego programu niezbędnych prac konserwatorskich, restauratorskich, zabezpieczających przed zniszczeniem, a także robót budowlanych i adaptacyjnych podjętych w nowym obiekcie, który stał się główną siedzibą Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Celem bezpośrednim realizowanej inwestycji było:

  • zapewnienie warunków przyczyniających się do zachowania i ochrony sądeckiego dziedzictwa kulturowego oraz dostępu do jego zasobów
  • zapewnienie warunków sprzyjających utworzeniu trwałego i nowoczesnego systemu instytucji kultury, jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego regionu
  • wzmocnienie potencjału kulturowego, ekonomicznego i promocyjnego muzeum
  • wzmocnienie roli i pozycji muzeum w procesie budowania tożsamości miasta i regionu oraz wspieraniu ich rozwoju poprzez tworzenie jakościowej oferty turystyki kulturowej
  • poprawa funkcjonalności i modernizacja przestrzeni muzealnych, przyczyni się do rozwoju oferty programowej poprzez poszerzenie powierzchni ekspozycyjnej.

Efekty projektu:

– konserwacja, remont obiektu zabytkowego

– dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

– wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 15355 odwiedzin/rok

– wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) O/K/M–2 EPC.

Wartość projektu:

Koszt całkowity –3.933.329,02 PLN,  w tym:

Wkład Funduszy Europejskich – 978.444,44 PLN

Wkład Województwa Małopolskiego i wkład Beneficjenta – 2.954.844,58 PLN