filie

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT „PRZY WIEJSKIEJ DORDZE – W RYTMIE PRACY DAWNYCH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH I PRACOWNI RZEMIEŚLNICZYCH”

Informujemy, że Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zrealizowało projekt pod nazwą „Przy wiejskiej drodze – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Partnerzy:

Projekt zrealizowany został wspólnie przez 5 instytucji partnerskich: Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej (partner wiodący), Słowackie Muzeum Narodowe w Bratysławie, Muzeum Orawskiej Wsi w Zuberku, Muzeum Orawskie w Dolnym Kubinie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

Opis projektu:

Projekt poświęcony został rewitalizacji przemysłu wiejskiego z terenu Sądecczyzny, zakładając odtworzenie tradycyjnych technologii w oryginalnych zabytkach dawnej techniki wiejskiej i urządzeniach przemysłowych, przeniesionych na teren Sądeckiego Parku Etnograficznego. Nowy sektor skansenowski – Zespół Przemysłu Ludowego, na który złożyły się czynne drewniane obiekty przemysłowe napędzane siłą wody: młyn, dwa tartaki i folusz, pozwolił poszerzyć dotychczasowy program kulturalno-edukacyjny realizowany w SPE.

Cele projektu:

  • zabezpieczenie przed dalszą degradacją w magazynach muzeum zabytków dawnej architektury przemysłu wiejskiego, poprzez ich konserwacje i montaż na terenie SPE,
  • uratowanie cennych zestawów historycznych urządzeń i mechanizmów drewnianych, świadczących o wysokiej kulturze technicznej Górali Sadeckich, stanowiąc przykład ochrony dawnych obiektów przemysłu ludowego
    w muzeach na wolnym powietrzu,
  • popularyzacja dziedzictwa narodowego w zakresie urządzeń dawnej techniki wiejskiej,
  • wzbogacenie oferty kulturalnej Muzeum, zwiększenie liczby turystów (zwiedzających) SPE.

Okres realizacji:

01.01.2017 – 30.10.2018

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 1 682 206,49 €

W tym zadanie realizowane przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu: 583 369,15 €

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85% kosztów kwalifikowanych

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.