filie

 

 

 

 

 

 

Tytuł projektu:
PROJEKT „MUZEA OTWARTE – ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
POGRANICZA POLSKO – SŁOWACKIEGO”
Informujemy, że Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu realizuje projekt pod nazwą „Muzea Otwarte – rozszerzenie
możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program współpracy Transgranicznej Interreg V-A
Polska – Słowacja 2014-2020, oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
obszaru pogranicza

Partnerzy:
Projekt realizowany wspólnie przez 8 instytucji partnerskich: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów (Partner
Wiodący), Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Miejski Dom Kultury w
Czechowicach-Dziedzicach, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Muzeum Tatrzańskie im.
Chałubińskiego w Zakopanem, Muzeum Orawskie w Dolnym Kubinie, Lipowskie Muzeum, Muzeum Okręgowe w
Nowym Sączu.

Opis i cel projektu:
Głównym celem projektu jest wspólna ochrona, wzmocnienie i rozwój materialnego i niematerialnego
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz skuteczne i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa celem
podniesienia poziomu atrakcyjności polsko-słowackiego pogranicza.

Projekt w części realizowanej przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu obejmuje trzy lokalizacje:
1. Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz
2. Muzeum Pienińskie w Szlachtowej, ul. Łemkowska 37 34-460 Szczawnica
3. Muzeum im. Nikifora, ul. Bulwary Dietla 19 33-380 Krynica-Zdrój

Projekt „Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-
słowackiego” jest odpowiedzią na potrzeby: zwiększenie atrakcyjności obiektów dziedzictwa kulturowego poprzez
modernizacje obiektów dziedzictwa kulturowego, zwiększenie dostępności poprzez przystosowanie obiektów dla
osób ze specjalnymi potrzebami oraz osób z niepełnosprawnościami oraz rozszerzenie oferty kulturalnej Muzeów
i udostępnienie jej dla szerszej grupy odbiorców.

Muzeum w ramach zadania zamierza:
1. Zmodernizować obiekt Muzeum Nikifora w Krynicy – Zdroju w zakresie: remontu zabytkowej elewacji z
budową dojścia do obiektu i podjazdem dla osób ze specjalnymi potrzebami, adaptacji wnętrza dla nowej
aranżacji wystawy.
2. Zmodernizować obiekt w Muzeum Pienińskim w Szlachtowej w zakresie: adaptacji budynku garażowego
na magazyn studyjny, z zapleczem przystosowanym do osób ze specjalnymi potrzebami, zakupu
wyposażenia magazynowego, stworzenia ogrodu edukacyjno-sensorycznego wraz z zagospodarowaniem
terenu.
3. Stworzyć ogród edukacyjno-sensoryczny w Miasteczku Galicyjskim, w zakresie: zagospodarowania terenu:
elementy małej architektury, elementy edukacyjno-sensoryczne, urządzenia zabawowe, wykonanie
nawierzchni bezpiecznej.

Okres realizacji projektu:
01.06.2018 – 30.09.2021

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 3.176.919,31 €
W tym zadanie realizowane przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu: 526.624,11 €
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85% kosztów kwalifikowanych

 

Strona internetowa projektu

Polecamy artykuł o projekcie na stronie Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”