filie

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł projektu:

 „MUZEA OTWARTE – ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWYCH INSTYTUCJI KULTURY POGRANICZA POLSKO – SŁOWACKIEGO”

Informujemy, że Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zrealizowało projekt pod nazwą „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

 

Partnerzy Projektu:

Projekt zrealizowany został wspólnie przez 8 instytucji partnerskich: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów (Partner Wiodący), Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Muzeum Tatrzańskie im. Chałubińskiego w Zakopanem, Muzeum Orawskie w Dolnym Kubinie, Lipowskie Muzeum, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

 

Opis i cel projektu:

Głównym celem projektu była wspólna ochrona, wzmocnienie i rozwój materialnego i niematerialnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz skuteczne i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa celem podniesienia poziomu atrakcyjności polsko-słowackiego pogranicza.

Projekt w części realizowanej przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu obejmował  trzy lokalizacje:
1. Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz
2. Muzeum Pienińskie w Szlachtowej, ul. Łemkowska 37 34-460 Szczawnica
3. Muzeum im. Nikifora, ul. Bulwary Dietla 19 33-380 Krynica-Zdrój

Projekt „Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-
słowackiego” jest odpowiedzią na potrzeby: zwiększenie atrakcyjności obiektów dziedzictwa kulturowego poprzez modernizacje obiektów dziedzictwa kulturowego, zwiększenie dostępności poprzez przystosowanie obiektów dla osób ze specjalnymi potrzebami oraz osób z niepełnosprawnościami oraz rozszerzenie oferty kulturalnej Muzeów i udostępnienie jej dla szerszej grupy odbiorców.

Muzeum w ramach zadania wykonało:
a) modernizację  obiektu Muzeum Nikifora w Krynicy – Zdroju w zakresie: remontu zabytkowej elewacji z
budową dojścia do obiektu i podjazdem dla osób ze specjalnymi potrzebami, adaptacji wnętrza dla nowej
aranżacji wystawy.
b) modernizację obiektu w Muzeum Pienińskim w Szlachtowej w zakresie: adaptacji budynku garażowego
na magazyn studyjny, z zapleczem przystosowanym do osób ze specjalnymi potrzebami. Kupiono
wyposażenie magazynowe oraz  stworzono ogród edukacyjno-sensorycznego wraz z zagospodarowaniem
terenu.
c) stworzono ogród edukacyjno-sensoryczny w Miasteczku Galicyjskim, w zakresie: zagospodarowania terenu obejmujący: elementy małej architektury, elementy edukacyjno-sensoryczne, urządzenia zabawowe, wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej.

Okres realizacji projektu:
01.06.2018 – 30.09.2021

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 3.176.919,31 €
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2.490.199,76 €
W tym zadanie realizowane przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu: 526.624,11 €, w tym dofinansowanie z UE: 363.927,21 €

 

 

Strona internetowa projektu

Polecamy artykuł o projekcie na stronie Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”