filie
Flaga - gwiazdy w okręgu na tle

 

 

 

 

 

Tytuł projektu: Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej

Projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 4 Regionalna Polityka Energetyczna

Działanie 4.3: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Inwestycje Regionalne,

Typ projektu: A Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Cel główny: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdrój

Lider projektu: Departament Inwestycji Strategicznych Województwa Małopolskiego

Partner projektu: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Lokalizacja: Muzeum Nikifora, ul. Bulwary Dietla 19 33-380 Krynica-Zdrój

Opis projektu:

Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynku Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdrój, którego celem było zwiększenie efektywności energetycznej.   Działania w ramach projektu miały na celu zmniejszenie zużycia energii, ograniczenie emisji CO2 oraz emisji pyłów (PM10, PM 2,5). Z audytu przeprowadzonego na potrzeby realizacji projektu wynikało, że po wykonaniu prac remontowych efektywność energetyczna w budynku Muzeum Nikifora zwiększy się o 56,05%. Dodatkowo nastąpi obniżenie emisji dwutlenku węgla o 63,98% oraz redukcja emisji pyłów PM10 i PM 2,5 o 50,00%.

W ramach projektu przeprowadzono następujące usprawnienia modernizacyjne:

  1. Modernizacja systemu grzewczego
  2. wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, zastosowanie ogrzewania podłogowego na parterze budynku. Zastosowanie zaworów termostatycznych, regulacyjnych zaworów podpionowych i automatycznych odpowietrzników na pionach.
  3. Wymiana źródła ciepła na nowoczesny kondensacyjny kocioł gazowy dla potrzeb c.o. i c.w.u. z automatyką pogodową. Zainstalowanie licznika ciepła.
  4. Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody
  5. Wymiana oświetlenia na energooszczędne
  6. Docieplenie przegród zewnętrznych budynku (ścian, stropów, stropodachów)
  7. Odtworzenie i remont posadzki parteru po montażu instalacji ogrzewania podłogowego.
  8. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych.

 

Wartość projektu:

Całkowite koszty projektu: 912.804 zł

Koszty kwalifikowane: 735.328 zł

Dofinansowanie kosztów kwalifikowanych UE (85%): 625.030 zł

Wkład własny do kosztów kwalifikowanych WM (15%): 108.623 zł, MONS: 1.676 zł

Koszty niekwalifikowalne: 177 476 zł