filie
Flaga - gwiazdy w okręgu na tle

 

 

 

 

 

Tytuł projektu: Konserwacja i remont obiektów zabytkowych Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu

Projekt realizowany z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś 6 Dziedzictwo regionalne

Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

 Nazwa Beneficjenta: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

 

Przedmiotem zadania inwestycyjnego była konserwacja i remont obiektów zabytkowych Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu. Inwestycja zrealizowana została w południowej Polsce, w województwie małopolskim. Obiekty objęte projektem wpisane są do inwentarza muzealnego i wszystkie znajdują się na terenie SPE w Nowym Sączu, którego teren wpisany jest do rejestru zabytków województwa małopolskiego.

Celem bezpośrednim realizowanej inwestycji było:

  • zapewnienie warunków przyczyniających się do zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz do zwiększenia dostępu do kultury
  • zapewnienie warunków sprzyjających utworzeniu trwałego i nowoczesnego systemu instytucji kultury – jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego regionu
  • wzrost atrakcyjności ekspozycji Sadeckiego parku Etnograficznego a przez to zwiększenie liczby turystów
  • poprawa jakości dostępu do zasobów dziedzictwa, a co za tym – możliwości czerpania, wykorzystywania i redefiniowania treści kulturowych dla interpretacji swojej tożsamości oraz twórczej kreacji
  • wzmocnienie roli i pozycji muzeum jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w tym poprzez jego rolę w procesie budowania tożsamości lokalnej i regionalnej oraz poprzez oddziaływanie na wzrost atrakcyjności turystycznej Nowego Sącza i regionu
  • poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych poprzez remonty konserwatorskie zabytkowych obiektów drewnianych w Sądeckim Parku Etnograficznym
  • wzmocnienie potencjału kulturowego, ekonomicznego i promocyjnego Muzeum.

Osiągnięte efekty:

– konserwacja, remont i impregnacja 26 zabytków nieruchomych ekspozycyjnych sektora lachowskiego, góralskiego,

– konserwacja zabytkowej chrzcielnicy pochodzącej z końca XVI wieku i wykonanej w wapieniu pińczowskim,

– rozbudowa elektronicznych systemów ochrony obiektów SPE, w tym: wykonanie kanalizacji teletechnicznej, systemu CCTV, oświetlenia parkowego dekoracyjnego dla wydzielonych stref, rozbudowa systemów SAP i SSWIN Sądeckiego Parku Etnograficznego.

– dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 10 zabytkowych obiektów

– wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 4842

odwiedzin/rok

– wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) O/K/M–2 EPC.

Wartość projektu:

Koszt całkowity – 3.250.901,01 PLN,  w tym:

Wkład Funduszy Europejskich – 1.846.640,45 PLN

Wkład Województwa Małopolskiego – 559.125,36 PLN

Wkład Beneficjenta – 845.135,20 PLN

 

 

 

INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU

INFORMACJA Z REALIZACJI PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH

 

STRONA INTERNETOWA SĄDECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

 

FILM