filie

Załącznik nr 2 do Regulaminu

MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

……………………Asystent konserwatorski……………….

(nazwa stanowiska pracy)

1.    Wymagania niezbędne:

1)    Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku  konserwacja  i restauracji dzieł sztuki

2)    Wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie w pracę, samodzielność przy wykonywaniu zadań, samodyscyplina;

3)    Dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu.

4)    Znajomość pakietu Microsoft Office, programów Word, Power Point

 

2.    Wymagania dodatkowe:

1)    Doświadczenie zawodowe (zatrudnienie) na podobnym  stanowisku

2)    Umiejętność konserwacji dzieł sztuki w zakresie malarstwa, rzeźby, tkanin i drewna

3)    Umiejętność wykonywania złoceń na poler i mat

4)    Umiejętność wykonywanie dezynfekcji, dezynsekcji oraz impregnacji obiektów zabytkowych

5)    Znajomość zagadnień związanych z pisaniem projektów zadaniowych i aplikowaniem o środki unijne oraz fundusze krajowe,

6)    Umiejętność pracy w zespole

 

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)    Przeprowadzanie zabiegów konserwatorskich na obiektach muzealnych zgodnie z wiedzą i obowiązującymi kryteriami

2)    Rozliczanie zużytych materiałów do konserwacji.

3)    Sporządzanie dokumentacji z prac konserwatorskich.

4)    Sporządzanie programów konserwatorskich.

5)    Sporządzanie sprawozdań z wykonanych zadań.

6)    Sprawowanie nadzoru konserwatorskiego przy przenoszeniu i transporcie obiektów muzealnych.

7)    Dbanie o odpowiednie zabezpieczenie pomieszczeń pracowni konserwatorskiej.

8)    Dokonywanie okresowych kontroli ekspozycji stałych i czasowych Muzeum.

9)    Opiniowanie stan zachowania obiektów proponowanych do zakupu.

10) Pomoc  w realizacji wystaw w oddziałach i filiach muzeum.

 

4.    Wymagane dokumenty:

1)    list motywacyjny oraz CV,

2)    kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)    kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

4)    oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

5)    kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 2 grudnia 2022r. do  godz. 12.00

pod adresem:  Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,  ul. Jagiellońska 56 , 33-300 Nowy Sącz

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Asystenta konserwatorskiego”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną a następnie niszczone.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońska 56 oraz na stronie www.muzeum.sacz.pl .  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 443-77-08 w 119

Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych podanych przez kandydata do pracy:

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56 33-300 Nowy Sącz, zwane dalej Administratorem,

2)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracy,

3)    Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi

a)    obowiązek prawny wynikający z art. 221 § 1 kodeksu pracy, w zakresie danych wskazanych w tym przepisie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

b)    podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c)     zgoda, w zakresie danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 § 1 kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

4)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)     podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych,

b)     organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej.

5)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  zgodnie z instrukcją kancelaryjną a następnie niszczone.

6)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania – na zasadach określonych w RODO,

7)    jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8)    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,

9)    podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji,

10)  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 600-896-868, adres do korespondencji: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz, e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl.