filie

MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Specjalista ds. finansowo-księgowych i projektów

 1. Wymagania niezbędne:
  • Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne preferowane wyższe magisterskie na kierunku w zakresie ekonomii, rachunkowości, finansów;
  • Co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (zatrudnienie) na podobnym stanowisku
  • Dobra znajomość ustawy o rachunkowości, finansach publicznych oraz z zakresu prawa podatkowego;
  • Umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego COMARCH ERP Optima, programów pakietu MS Office a w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel;
  • Wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie w pracę, samodzielność przy wykonywaniu zadań, samodyscyplina;
  • Dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu.
  • Doświadczenie w aplikowaniu o środki krajowe i zagraniczne oraz rozliczaniu projektów współfinansowanych z takich środków;

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  • Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych,

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • Dekretowanie i rejestrowanie dokumentów księgowych w programie FK.
  • Współpraca przy obsłudze kasowo-bankowej, kontroli formalno-rachunkowej dokumentów księgowych, ewidencji obrotu towarowego i sprzedaży.
  • Współpraca przy przygotowywaniu, aplikowaniu i prowadzeniu projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych
  • Finansowe rozliczanie wskazanych projektów i sporządzania sprawozdawczości z tego obszaru.
  • Współpraca przy opracowywanie planów instytucji kultury, sprawozdań z ich realizacji, analiz tematycznych i innych materiałów planistyczno-sprawozdawczych wewnętrznych i zewnętrznych.
  • Umiejętność obsługi programów komputerowych funkcjonujących w Dziale Księgowości.
  • Realizacja okresowych zastępstw zleconych na innych stanowiskach w Dziale.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny oraz CV,
  • kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
  • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 19 kwietnia 2021r. do  godz. 12.00 pod adresem:  Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,  ul. Jagiellońska 56 , 33-300 Nowy Sącz w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Specjalista ds. finansowo-księgowych i projektów”. Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną a następnie niszczone.

 

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońska 56 oraz na stronie www.muzeum.sacz.pl .  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 443-77-08 w 119

Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych podanych przez kandydata do pracy:

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56 33-300 Nowy Sącz, zwane dalej Administratorem,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracy,
 • Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi
 1. obowiązek prawny wynikający z art. 221 1 kodeksu pracy, w zakresie danych wskazanych w tym przepisie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. zgoda, w zakresie danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 1 kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych,
 2. organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną a następnie niszczone.
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania – na zasadach określonych w RODO,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji,

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 600-896-868, adres do korespondencji: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz, e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl.