filie

Załącznik nr 2 do Regulaminu

MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

………………………Kierownik działu promocji………………..

 (nazwa stanowiska pracy)

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku w zakresie marketingu, zarządzania, turystyki lub public relations;
  • co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2 lata na podobnym stanowisku;
  • dobra znajomość zagadnień marketingu i promocji;
  • znajomość zagadnień związanych z pisaniem projektów zadaniowych i aplikowaniem o środki unijne oraz fundusze krajowe;
  • biegła obsługa komputera – pakiet MS OFFICE  oraz  znajomość programów graficznych: Photoshop, Corel Draw;
  • wiedza o technikach przygotowywania tekstów do druku oraz obróbki zdjęć;
  • podstawowa znajomość procedur z zakresu zamówień publicznych;
  • znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu podstawowym;
  • wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie w pracę, samodzielność przy wykonywaniu zadań, samodyscyplina, kreatywność, komunikatywność

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  • Znajomość tematyki dotyczącej samorządowych instytucji kultury
  • Doświadczenie w realizacji projektów promujących kulturę i tradycje regionu.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • Opracowywanie, realizacja oraz monitoring strategii działań promocyjnych Muzeum.
  • Organizowanie, koordynowanie i monitoring działań marketingowych w zakresie oferty Muzeum.
  • Nadzór nad: prowadzeniem strony internetowej Muzeum oraz obsługą BIP, redagowaniem tekstów i opracowywaniem graficznym materiałów informacyjno-promocyjnych, dokumentacją filmową wystaw i innych wydarzeń kulturalnych
  • Współdziałanie z poszczególnymi działami Muzeum oraz partnerami zewnętrznymi dla realizowania jednolitej polityki informacyjnej i marketingowej Muzeum;
  • Analizowanie w oparciu o programy operacyjne i inne akty prawne warunków finansowania zadań informacyjnych i promocyjnych w ramach programów/funduszy pomocowych,
  • Gromadzenie i przekazywanie informacji o wymogach formalnych i merytorycznych programów, wymaganej dokumentacji, zasadach i trybie finansowania, przygotowanie wniosków i materiałów do wniosków o dofinansowanie zadań promocyjnych,
  • Koordynowanie przygotowywania projektów umów w sprawach objętych zakresem prac działu,
  • Współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Muzeum w celu realizacji jednolitej polityki informacyjnej i marketingowej Muzeum,
  • Opracowanie budżetu działu i nadzór nad prawidłową jego realizacją,
  • Koordynacja projektów z zakresu promocji współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny oraz CV,
  • kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
  • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 12 lutego 2020r. do  godz. 12.00

pod adresem:  Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,  ul. Jagiellońska 56 , 33-300 Nowy Sącz

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Kierownik działu promocji ”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną a następnie niszczone.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońska 56 oraz na stronie www.muzeum.sacz.pl.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 443-77-08 w 119

 

Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych podanych przez kandydata do pracy:

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56 33-300 Nowy Sącz, zwane dalej Administratorem,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracy,
 • Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi
 1. obowiązek prawny wynikający z art. 221 1 kodeksu pracy, w zakresie danych wskazanych w tym przepisie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. zgoda, w zakresie danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 1 kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych,
 2. organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną a następnie niszczone.
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania – na zasadach określonych w RODO,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 600-896-868, adres do korespondencji: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz, e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl.