filie

MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – GŁÓWNY KSIĘGOWY 

 

1.    Wymagania niezbędne:

1)    Osoba ubiegająca się o niniejsze stanowisko, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), powinna spełniać następujące wymagania:

posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;
brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
dodatkowo kandydat/ka powinien/na spełniać jeden z poniższych warunków:

ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
posiadać wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
2)    Bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prawa zamówień publicznych oraz ustaw z zakresu prawa podatkowego i umiejętność ich prawidłowego interpretowania i stosowania;

3)    Umiejętność obsługi licencjonowanych elektronicznych programów finansowo-księgowych i programów pakietu MS Office a w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel,

4)    Wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie w pracę, samodzielność przy wykonywaniu zadań, samodyscyplina;

5)    Dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu.

 

2.    Wymagania dodatkowe:

1)    Co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (zatrudnienie) na stanowisku głównego księgowego.

2)    Doświadczenie w aplikowaniu o środki krajowe i zagraniczne oraz rozliczaniu projektów współfinansowanych z takich środków;

3)    Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych;

4)    Znajomość programów finansowo-księgowych Grupy Comarch;

 

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

A)   – zakres zasadniczy:
1.    Pełnienie funkcji głównego księgowego, w tym: prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli, monitorowanie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, gromadzenie kompletnych i rzetelnych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych ;

2.    Nadzór nad organizacją pracy pracowników działu księgowości;

3.    Organizowanie pracy pracowników działu księgowości, monitorowanie i egzekwowanie wykonywania powierzonych im obowiązków.

4.    Koordynacja, współpraca i nadzór w zakresie opracowywania planów rzeczowo-finansowych, monitorowanie ich realizacji oraz sporządzania sprawozdań.

B)    – zakres szczegółowy:
1.    Organizacja podziału obowiązków na poszczególnych stanowiskach w dziale oraz wyznaczanie zastępstw.

2.    Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Muzeum zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

3.    Nadzór nad realizacją założeń polityki rachunkowości przyjętej w Muzeum.

4.    Nadzór nad organizacją obsługi finansowej Muzeum, w tym w zakresie sporządzania list płac pracowników  oraz naliczania i wypłaty wynagrodzeń.

5.    Współpraca i nadzór nad prawidłowością sporządzania sprawozdawczości podatkowej, ZUS, GUS, z rozliczeń z budżetem, rozliczeń projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

6.    Nadzorowanie prawidłowości prowadzenia gospodarki kasowej Muzeum.

7.    Gospodarowanie środkami finansowymi Muzeum w sposób racjonalny i efektywny.

8.    Sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki.

9.    Odpowiedzialność za terminowe i kompletne przygotowanie dokumentacji z zakresu sprawozdawczości finansowej Muzeum za okresy roczne do celów badania przez biegłego rewidenta, przekazanie sprawozdań do innych podmiotów, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami, w tym do oceny i zatwierdzenia  przez Organizatora, Radę Muzeum, informowania organów podatkowych.

10. Sporządzanie analiz finansowych.

11. Współpraca w zakresie określenia założeń do projektów planów, nadzór nad opracowywaniem planów rocznych i okresowych wg przyjętych założeń i zgodnie z wytycznymi Organizatora.

12. Nadzorowanie przeprowadzania okresowych analiz w obszarze możliwości finansowania działalności Muzeum z zewnętrznych źródeł oraz gromadzenia bazy danych w tym zakresie.

13. Nadzór nad działaniami związanymi z opracowaniem wniosków o finansowanie projektów.

14. Prowadzenie kontroli wewnętrznej,

15. Nadzór i okresowa kontrola realizowania wewnętrznych procedur w zakresie obiegu, kontroli, przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych.

16. Przygotowywanie i wnioskowanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Dyrektora Muzeum w zakresie dotyczącym prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad prowadzenia inwentaryzacji, itp.

17. Podejmowanie współpracy z radcą prawnym w zakresie zagadnień związanych z nadzorowanym obszarem działalności.

18. Realizacja zadań polityki bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie zbiorów danych osobowych przetwarzanych na potrzeby działalności finansowo-księgowej jednostki w porozumieniu z Dyrektorem Muzeum i Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

19. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora instytucji należą do kompetencji Głównego księgowego.

 

4.    Wymagane dokumenty:

1)    list motywacyjny oraz CV,

2)    kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)    kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

4)    kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, i inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5)    oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

6)    oświadczenie kandydata że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

7)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)    oświadczenie kandydata, że nie był skazany w zakresie pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 26 sierpnia 2021r. do  godz. 12.00

pod adresem:  Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,  ul. Jagiellońska 56 , 33-300 Nowy Sącz w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną a następnie niszczone.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońska 56 oraz na stronie www.muzeum.sacz.pl .  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 443-77-08 w 119

Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych podanych przez kandydata do pracy:

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56 33-300 Nowy Sącz, zwane dalej Administratorem,

2)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracy,

3)    Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi

a)    obowiązek prawny wynikający z art. 221 § 1 kodeksu pracy, w zakresie danych wskazanych w tym przepisie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

b)    podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c)     zgoda, w zakresie danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 § 1 kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

4)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)     podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych,

b)     organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej.

5)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  zgodnie z instrukcją kancelaryjną a następnie niszczone.

6)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania – na zasadach określonych w RODO,

7)    jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8)    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,

9)    podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji,

10)  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 600-896-868, adres do korespondencji: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz, e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl.