filie

Sądecczyznę silnie zróżnicowaną kulturowo, zamieszkiwały trzy polskie grupy etnograficzne czyli Lachy Sądeckie, Górale Sądeccy (od Łącka, Kamienicy i Piwnicznej) i Pogórzanie (część zachodnia) oraz Łemkowie Sądeccy, stanowiący grupę etniczną, często utożsamianą z grupą etnograficzną. Dwie z nich zasiedlające Beskidy (Górale i Łemkowie), to grupy góralskie. Kultura ich ukształtowała się w wyniku różnych czynników, z których najważniejsze to górskie środowisko naturalne oraz wpływ migracji wołoskich, które miały miejsce w XIV- XVI w. i objęły całe Karpaty. Charakteryzowała się pastersko-rolnym typem gospodarki górskiej i specyficznymi dla terenów karpackich cechami kulturowymi, przejawiającymi się w różnych dziedzinach życia, m.in. budownictwie, stroju, gospodarstwie domowym, zdobnictwie i folklorze.

Mapa przedstawiająca grupy etnograficzne Sądecczyzny.

Mapa grup etnograficznych Sądecczyzny

Dwóch mężczyzn dojących owce.    Dwóch chłopców w białych koszulach i góralskich kapeluszach.     Dwóch mężczyzn w góralskich strojach.

Górale sądeccy

Szczególne miejsce w obrazie etnograficznym Sądecczyzny zajmowali Łemkowie. Są to górale ruscy, grupa ukształtowana w wyniku nałożenia się XVI- wiecznego osadnictwa rusko-wołoskiego na wcześniej tu zamieszkującą ludność polską. Łemkowie zachowali odrębność manifestującą się przede wszystkim  wyznaniem greckokatolickim lub prawosławnym oraz mową, zbliżoną do języka ukraińskiego. Po drugiej wojnie światowej Łemkowie zostali wysiedleni na zachodnie i północne tereny Polski. W ostatnich dziesięcioleciach część z nich powróciła w rodzinne Beskidy.

 

Podświetlony wewnątrz budynek cerkwi, z przodu krzyże.   Budynek drewnianej cerkwi, z tyłu las.   Kapłan święcący ziemię, za nim ludzie trzymający sztandary.

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Parascewy w Pętnej / Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra w Sądeckim Parku Etnograficznym / Prawosławne św. Jordanu w łemkowskiej wsi Kunkowa

Dwie pozostałe grupy etnograficzne  Lachy Sądeckie i Pogórzanie zasiedlały północną,  podgórską część Sądecczyzny, obszar bardziej sprzyjający rolnictwu, o żyźniejszych glebach i nieco łagodniejszym klimacie. Lachy Sądeckie miały silne poczucie przynależności, odrębną kulturę, własną gwarę, muzykę, tańce, wyraźnie wyodrębniony strój – początkowo obejmowały tylko centrum Kotliny Sądeckiej. Ze względu na ekspansywny charakter ich kultury, zasięg występowania niektórych elementów, np. stroju lachowskiego, wyraźnie się powiększył przede wszystkim na północ i północny wschód.

Grupa ubranych na ludowo kobiet i mężczyzn, siedzących na trawie.Dwie ubrane na ludowo kobiety, jedna trzyma lachowską gurmanę.

Lachy Sądeckie

Pogórzanie Sądeccy to grupa ściśle związana z całym Pogórzem Karpackim, ciągnącym się aż ku wschodniej granicy państwa. Na Sądecczyźnie leży najbardziej na zachód wysunięta część Pogórza, co – poprzez oddziaływanie terenów sąsiednich – miało niebagatelny wpływ na proces przemian kulturowych w obrębie tej grupy. Kultura Lachów Sądeckich i Pogórzan łączy elementy góralskie, występujące w Karpatach, z elementami rolniczej kultury małopolskiej, szczególnie Krakowiaków wschodnich. Ten przejściowy charakter przejawia się w wielu dziedzinach życia, od budownictwa nawiązującego do architektury środkowej Małopolski, poprzez ubiór harmonijnie łączący elementy obu kultur, po folklor odmienny w swym wyrazie. W końcu XVIII w. na  Sądecczyźnie pojawili się Niemcy, sprowadzeni tu przez władze austriackie na tereny uzyskane drogą sekularyzacji dóbr klasztornych i kościelnych. Przez prawie dwieście lat (do 1945r.) mieszkali w kilkunastu wsiach niemieckich lub polsko-niemieckich, głównie w rejonie Lachów, tworząc odrębną kulturę. W regionie sądeckim w ciągu wieków licznie osiedlali się Żydzi, znajdując tu sprzyjające warunki; zajmowali się, jak w całej Galicji, głównie handlem.

Żydowska macewa na cmentarzu, wbita w trawnik.Kilkusetosobowa grupa Żydów idąca przez trawnik wzdłuż lasu.Postać ubranego na czarno Chasyda, przytrzymującego kapelusz, w lewej ręce trzyma książkę.

Macewy na cmentarzu żydowskim w Nowym Sączu / Chasydzi na cmentarzu żydowskim w Nowym Sączu

Kolejna grupa odmienna pod względem etnicznym i kulturowym, zamieszkująca na Sądecczyźnie, to Cyganie Karpaccy, których osady na obrzeżach wsi  istnieją na Podkarpaciu co najmniej od XVIII w.

Biało-czarne zdjęcie przedstawiające romską osadę, przed domem dzieci i dorośli. Osada cygańska, stojące przed domem kobiety i dzieci.

Osada cygańska w Rytrze, poł. XX wieku

 

Fot: P. Droździk, J. Kurzeja, arch. Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu