filie

DYREKTOR MUZEUM OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY INFORMACYJNEJ ( 1 szt.)”
w ramach projektu „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie:

 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ( tj. .Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ),
 • 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018 r. poz.1986)
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  a/ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej jednostronnej o wymiarach 80 cm x 120 cm, zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 1.
  b/ Tablica ma informować o realizacji zadania pn.: Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” współfinansowanego ze środków RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym 3.3. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne.
  c/ Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do 1 marca 2019 r.
 1. Akceptacja projektów

Wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt do akceptacji przed ostatecznym wykonaniem tablicy informacyjnej. Projekt należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: inwestycje@muzeum.sacz.pl w terminie 4  dni roboczych od podpisania umowy.

 1. Miejsce montażu

Miejscem posadowienia tablicy informacyjnej jest Muzeum Nikifora w Krynicy Zdrój ulica Bulwary Dietla 19, 33-380 Krynica-Zdrój. Szczegółowa lokalizacja wymaga konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego.

 1. Kryterium oceny

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

                                     Cena  – 100 %

Najniższa cena za wykonanie i montaż tablicy informacyjnej (1 szt.) otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe ceny brutto otrzymują ilości punktów odpowiadających cenie proporcjonalnie wg  następującej formuły:

Liczba punktów przyznanych = (Cena minimalna/ Cena badana) x 100

 1. Sposób przygotowania oferty:
  a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej w kopercie z opisem: „Oferta na zadanie pn. „WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY INFORMACYJNA (1 szt.)” w ramach projektu „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”
  b/ ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie
  c/ oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie, oraz obejmować całość zamówienia
  d/ oferta musi być podpisana przez osobę / osoby do tego upoważnione
  e/ oferta musi zawierać dokumenty wyszczególnione w pkt 6

 

 1. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
  a/ formularz oferty cenowej wg załączonego wzoru (załącznik nr 3)
  b/ oświadczenie oferenta wg załączonego wzoru (załącznik nr 4)

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

W cenę należy wliczyć:
a/ obowiązujący podatek od towarów i usług
b/ wszelkie opłaty i koszty niezbędne do realizacji zamówienia

Cena podana przez wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia obowiązująca przez okres trwania umowy  nie będzie podlegała waloryzacji. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie odpowiadać wszystkim postawionym wymogom, będzie zawierać wszystkie wymagane dokumenty oraz uzyska najwyższą ocenę w ustalonym kryterium.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
  a/ ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 18 lutego 2019 r. do godziny 9.00 w formie papierowej do sekretariatu Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56
  b/ w przypadku przesyłania oferty pocztą lub kurierem decyduje data złożenia oferty w sekretariacie Muzeum
  c/ oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania
  d/ wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania

 

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia Zamawiającego są:

Bożena Homoncik, tel. 18 443 77 08 wew. 122, e-mail:bhomoncik@muzeum.sacz.pl

Janusz Obtułowicz, tel. 18 441-02-10 wew. 4, e- mail: inwestycje@muzeum.sacz.pl

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

 • adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56
 • adres e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl
 • telefon: 18 443-77-08.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować,  poprzez adres: e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl lub pisemnie na adres głównej siedziby.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy jest inny to okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; w przypadku zamówień realizowanych w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków europejskich obowiązuje okres przechowywania wynikający z umowy o dofinansowanie;
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Po wyborze oferty najkorzystniejszej wybrany Wykonawca podpisze umowę w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty cenowej.

W załączeniu:

 • Załącznik Nr 1 – Wytyczne do wykonania tablic informacyjnej
 • Rysunek nr 1 wzór tablicy informacyjnej
 • Załącznik Nr 2 – Projekt umowy
 • Załącznik Nr 3 – Formularz oferty cenowej
 • Załącznik Nr 4 – Oświadczenie oferenta