filie

Wybór wykonawcy na zadanie – „Modernizacja obiektu Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju” – część V realizowanego w ramach projektu: Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.