filie

SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – część I: Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych

Ogłoszenie o zamówieniu nr. 538092-N- 2017 z dnia 2017-06-23  

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istontynch Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1– dokumentacja projektowa:

sektor Pogórzański
1.załącznik Nr I.1- Szczegółowy opis części I.I przedmiotu zamówienia;
2.załącznik Nr I.2- Przedmiar robót
3.załącznik Nr I.3 – Projekt budowlany wraz z Programem prac konserwatorskich dla sektora Pogórzańskiego;
4.załącznik Nr I.4 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
sektor Łemkowski
5.załącznik Nr II.1- Szczegółowy opis części I.II przedmiotu zamówienia;
6.załącznik Nr II.2- Przedmiar robót
7.załącznik Nr II.3 – Projekt budowlany wraz z Programem prac konserwatorskich dla sektora Łemkowskiego;
8.załącznik Nr II.4 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
sektor Dworski
9.załącznik Nr III.1- Szczegółowy opis części I.III przedmiotu zamówienia;
10.załącznik Nr III.2- Przedmiar robót
11.załącznik Nr III.3 – Projekt budowlany wraz z Programem prac konserwatorskich dla sektora   Dworskiego;
12.załącznik Nr III.4 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
sektor Kolonistów Niemieckich
13.załącznik Nr IV.1- Szczegółowy opis części I.IV przedmiotu zamówienia;
14.załącznik Nr IV.2- Przedmiar robót
15.załącznik Nr IV.3 – Projekt budowlany wraz z Programem prac konserwatorskich dla sektora  Kolonistów Niemieckich;
16.załącznik Nr IV.4 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
Remont Zagrody w Zalipiu
17.załącznik Nr V.1- Szczegółowy opis części I.V przedmiotu zamówienia;
18.załącznik Nr V.2- Przedmiar robót
19.załącznik Nr V.3 – Projekt budowlany wraz z Programem prac konserwatorskich dla remontu Zagrody w Zalipiu,dla instalacji sanitarnych, odgromowych i połączeń wyrównawczych,
20.załącznik Nr V.4 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,   sanitarnych i instalacyjnych,
Remont, konserwacja i impregnacja Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku
21.załącznik Nr VI.1- Szczegółowy opis części I.VI przedmiotu zamówienia;
22.załącznik Nr VI.2- Przedmiar robót
23.załącznik Nr VI.3 – Projekt budowlany wraz z Programem prac konserwatorskich dla remontu Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku,
24.załącznik Nr VI.4 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,  
Remont, konserwacja i impregnacja obiektów Zagrody Maziarskiej w Łosiu
25.załącznik Nr VII.1- Szczegółowy opis części I.VII przedmiotu zamówienia;
26.załącznik Nr VII.2- Przedmiar robót
27.załącznik Nr VII.3 – Projekt budowlany wraz z Programem prac konserwatorskich dla remontu Zagrody Maziarskiej w Łosiu,
28.załącznik Nr VII.4 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
Konserwacja i zabezpieczenie obiektów na terenie M-OPE w Zubrzycy Górnej
29.załącznik Nr VIII/1- Szczegółowy opis części I.VIII przedmiotu zamówienia;
30.załącznik Nr VIII/2- Przedmiar robót
31.załącznik Nr VIII/3 – Projekt budowlany wraz z Programem prac konserwatorskich dla remontu Skansenu w Zubrzycy Górnej,
32.załącznik Nr VIII/4 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
Prace przy konserwacji więźby dachowej. Zakup i montaż słomy. Zakup i montaż gontów.
33.załącznik Nr IX.1- Szczegółowy opis części I.IX przedmiotu zamówienia;
34.załącznik Nr IX.2- Przedmiar robót
35.załącznik Nr IX.3 – Projekt budowlany wraz z Programem prac konserwatorskich dla remontu Skansenu w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym,
36.załącznik Nr IX.4 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,  
Prace remontowo-konserwatorskie w Skansenie w Sidzinie.
37.załącznik Nr X.1- Szczegółowy opis części I.X przedmiotu zamówienia;
38.załącznik Nr X.2- Przedmiar robót
39.załącznik Nr X.3 – Projekt budowlany wraz z Programem prac konserwatorskich dla remontu Skansenu w Sidzinie,
40.załącznik Nr X.4 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,  
Prace konserwacyjne i restauratorskie przy 4 obiektach zabytkowych Skansenu w Dobczycach.
41.załącznik Nr XI.1- Szczegółowy opis części I.XI przedmiotu zamówienia;
42.załącznik Nr XI.2- Przedmiar robót
43.załącznik Nr XI.3 – Projekt budowlany wraz z Programem prac konserwatorskich dla remontu Skansenu w Dobczycach
44.załącznik Nr XI.4 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,  
Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów  Skansenu w Dobczycach.
45.załącznik Nr XII.1- Szczegółowy opis części I.XII przedmiotu zamówienia;
46.załącznik Nr XII.2- Przedmiar robót
47.załącznik Nr XII.3 –  Program prac konserwatorskich dla konserwacji zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów  Skansenie w Dobczycach
Załącznik nr 2 – projekt umowy;
1.Załącznik 2.1 – Projekt umowy dla części I.I,
2.Załącznik 2.2 – Projekt umowy dla części I.II,
3.Załącznik 2.3 – Projekt umowy dla części I.III,
4.Załącznik 2.4 – Projekt umowy dla części I.IV,
5.Załącznik 2.5 – Projekt umowy dla części I.V,
6.Załącznik 2.6 – Projekt umowy dla części I.VI,
7.Załącznik 2.7 – Projekt umowy dla części I.VII,
8.Załącznik 2.8 – Projekt umowy dla części I.VIII,
9.Załącznik 2.9 – Projekt umowy dla części I.IX,
10.Załącznik 2.10 – Projekt umowy dla części I.X
11.Załącznik 2.11 – Projekt umowy dla części I.XI,
12.Załącznik 2.12 – Projekt umowy dla części I.XII,
Załącznik Nr 3 – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik Nr 4 – oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
Załącznik Nr 5 – informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej;
Załącznik Nr 6 – wykaz robót budowlanych;
Załącznik Nr 7 – wykaz osób;
Załącznik Nr 7a – wykaz osób, uprawnienia konserwatorskie:
Załącznik Nr 8 – Formularz Ofertowy.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 538092-N-2017 z dnia 23-06-2017

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 538092-N-2017  z dnia 23-06-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 538092-N-2017  z dnia 23-06-2017

Wyjaśnienie treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert