filie

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego ofertowego na dzierżawę na okres do 30 września 2018r. części działki nr 572 położonej w Krynicy-Zdroju przy Bulwarach Dietla 19.

Nowy Sącz, dnia 16 października 2017 r.

I N F O R M A C J A

Muzeum Okręgowe Nowym Sączu uprzejmie informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym wg Kodeksu cywilnego w trybie przetargu nieograniczonego ofertowego na dzierżawę na okres do 30 września 2018r. części działki nr 572 położonej w Krynicy-Zdroju przy Bulwarach Dietla 19, dla której Sąd Rejonowy w Muszynie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 11725 o powierzchni 71 m2, na ściśle określoną działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem ogródka gastronomicznego pod parasolami, została wybrana oferta złożona przez firmę Pizzeria „Węgierska Korona” s.c. Wacław Nowyk, Małgorzata Kostecka, ul Grottgera 1/4, 30-035 Kraków, z ceną netto za 1 m2 powierzchni gruntu w wysokości 24,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery zł 00/100).
Umowa zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Informuję, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym złożona została jedna oferta.