filie

Ogłoszenie o przetargu cywilnoprawnym, nieograniczonym, ofertowym na wynajem na okres od 01.02.2019-31.01.2021, lokalu użytkowego w Miasteczku Galicyjskim, ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz ( prowadzonym w trybie przepisów kodeksu cywilnego )

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56, 33 – 300 Nowy Sącz ogłasza przetarg, nieograniczony, ofertowy na wynajem lokalu użytkowego o  całkowitej powierzchni 53,84 m2 (składającego się z 6 pomieszczeń: sklep (16,40 m2), sień (6,20 m2), komunikacja (12,46 m2), WC (3,65 m2), pomieszczenie gosp. (2,40 m2), magazyn (12,73 m2) położonego Miasteczku Galicyjskim ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz.

Przedmiot najmu przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej (wytwórczej, usługowej, handlowej, zawodowej), zgodnej z przeznaczeniem/charakterem obiektu (Antykwariat/Sklepik z pamiątkami).

Przedmiotem przetargu jest cena netto (+ obowiązujący podatek VAT 23%) czynszu za wynajem 53,84 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego.  Cena wywoławcza czynszu netto za najem 53,84 m2 powierzchni wynosi  20,00 zł netto za 1 m2 miesięcznie. Kwota czynszu miesięcznego uwzględnia również wszelkie koszty związane
z eksploatacją przedmiotu najmu tj.: koszty centralnego ogrzewania, energię elektryczną, wodę (ciepłą i zimną) we wszystkich węzłach sanitarnych i odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości stałych.

Pisemny przetarg ofertowy odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019 r. o godzinie 1130 w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu przy
ul. Jagiellońskiej 56. Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NAJMU – Antykwariat/Sklepik z pamiątkami” należy składać w terminie do
28 stycznia 2019 r. do godziny 1100 w siedzibie Wynajmującego tj. Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońska 56 – Sekretariat. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

Wygrywa oferent oferujący najwyższą cenę najmu za 53,84 m2 powierzchni lokalu. Umowa zostanie zawarta na czas określony tj.  od 1 lutego 2019 do 31 stycznia 2021 roku. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do posiadania statusu przedsiębiorcy (zarejestrowana działalność gospodarcza w formie prawem przewidzianej) na dzień zawarcia umowy najmu.

Ogłaszający ma prawo uznania, bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym momencie bez uzasadnienia.

Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela  Łukasik-Kogut, Kierownik Miasteczka Galicyjskiego oraz Anna Hojnor – Z-ca kierownika Miasteczka Galicyjskiego.

Ogłoszenie oraz istotne postanowienia przyszłej umowy można pobrać ze strony internetowej Muzeum Okręgowego www.muzeum.sacz.pl lub w Dziale administracyjno – gospodarczym Muzeum, Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
z siedzibą w Nowym Sączu, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

 • adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56
 • adres e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl,
 • telefon: 18 443-77-08.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować,  poprzez adres :

e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl lub pisemnie na adres głównej siedziby.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy jest inny to okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; w przypadku zamówień realizowanych w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków europejskich obowiązuje okres przechowywania wynikający z umowy o dofinansowanie;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
  w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.