filie

Ogłoszenie o przetargu cywilnoprawnym, nieograniczonym, ofertowym na wynajem
na okres od 01.02.2019-31.01.2021, lokalu użytkowego
w Miasteczku Galicyjskim, ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz
( prowadzonym w trybie przepisów kodeksu cywilnego )

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ul. Jagiellońska56, 33 – 300 Nowy Sącz ogłasza przetarg, nieograniczony, ofertowy na wynajem lokalu użytkowego o  całkowitej powierzchni 25,61 m2 (1 pomieszczenie), położonego Miasteczku Galicyjskim
ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz.

Przedmiot najmu przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej (wytwórczej, usługowej, handlowej, zawodowej), zgodnej z przeznaczeniem/charakterem przyległej pracowni (Pracownia snycerska).

Przedmiotem przetargu jest cena netto (+ obowiązujący podatek VAT 23%) czynszu za wynajem 25,61 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego.  Cena wywoławcza czynszu brutto za najem 25,61 m2 powierzchni wynosi  20,00 zł netto za 1 m2 miesięcznie. Kwota czynszu miesięcznego uwzględnia również wszelkie koszty związane
z eksploatacją przedmiotu najmu tj.: koszty centralnego ogrzewania, energię elektryczną, wodę (ciepłą i zimną) we wszystkich węzłach sanitarnych i odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości stałych.

Pisemny przetarg ofertowy odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019 r. o godzinie 1130 w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu przy
ul. Jagiellońskiej 56. Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NAJMU – Pracownia snycerska” należy składać w terminie do 28 stycznia 2019 r. do godziny 1100 w siedzibie Wynajmującego tj. Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońska 56 – Sekretariat. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

Wygrywa oferent oferujący najwyższą cenę najmu za 25,61 m2 powierzchni lokalu. Umowa zostanie zawarta na czas określony tj.  od 01 lutego 2019 do 31 stycznia 2021 roku. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do posiadania statusu przedsiębiorcy (zarejestrowana działalność gospodarcza w formie prawem przewidzianej) na dzień zawarcia umowy najmu.

Ogłaszający ma prawo uznania, bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym momencie bez uzasadnienia.

Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Małgorzata Łukasik-Kogut, Kierownik Miasteczka Galicyjskiego oraz Anna Hojnor – Z-ca kierownika Miasteczka Galicyjskiego.

Ogłoszenie oraz istotne postanowienia przyszłej umowy można pobrać ze strony internetowej Muzeum Okręgowego www.muzeum.sacz.pl lub w Dziale administracyjno – gospodarczym Muzeum, Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
z siedzibą w Nowym Sączu, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

 • adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56
 • adres e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl,
 • telefon: 18 443-77-08.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować,  poprzez adres :

e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl lub pisemnie na adres głównej siedziby.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy jest inny to okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; w przypadku zamówień realizowanych w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków europejskich obowiązuje okres przechowywania wynikający z umowy o dofinansowanie;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
  w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.