filie

Ogłoszenie o przetargu cywilnoprawnym, nieograniczonym, ofertowym na wynajem na okres od 01.05.2018-30.04.2019, lokalu użytkowego w Miasteczku Galicyjskim, ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz ( prowadzonym w trybie przepisów kodeksu cywilnego )

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ul. Jagiellońska56, 33 – 300 Nowy Sącz ogłasza przetarg, nieograniczony, ofertowy na wynajem lokalu użytkowego o  całkowitej powierzchni 25,61 m2 (1 pomieszczenie), położonego Miasteczku Galicyjskim
ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz.

Przedmiot najmu przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej (wytwórczej, usługowej, handlowej, zawodowej), zgodnej z przeznaczeniem/charakterem przyległej pracowni (Pracownia snycerska).

Przedmiotem przetargu jest cena netto (+ obowiązujący podatek VAT 23%) czynszu za wynajem 25,61 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego.  Cena wywoławcza czynszu brutto za najem 25,61 m2 powierzchni wynosi  20,00 zł za 1m2 miesięcznie. Kwota czynszu miesięcznego uwzględnia również wszelkie koszty związane
z eksploatacją przedmiotu najmu tj.: koszty centralnego ogrzewania, energię elektryczną, wodę (ciepłą i zimną) we wszystkich węzłach sanitarnych i odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości stałych.

Pisemny przetarg ofertowy odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 r. o godzinie 1130 w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu przy
ul. Jagiellońskiej 56. Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NAJMU – Pracownia snycerska” należy składać w terminie do 23 kwietnia 2018 r. do godziny 1100 w siedzibie Wynajmującego tj. Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońska 56 – Sekretariat. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

Wygrywa oferent oferujący najwyższą cenę najmu za 25,61 m2 powierzchni lokalu. Umowa zostanie zawarta na czas określony tj.  od 01 maja 2018 do 30 kwietnia 2019 roku. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do posiadania statusu przedsiębiorcy (zarejestrowana działalność gospodarcza w formie prawem przewidzianej) na dzień zawarcia umowy najmu.

Ogłaszający ma prawo uznania, bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym momencie bez uzasadnienia.

Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Małgorzata Łukasik-Kogut, Kierownik Miasteczka Galicyjskiego.

Ogłoszenie oraz istotne postanowienia przyszłej umowy można pobrać ze strony internetowej Muzeum Okręgowego www.muzeum.sacz.pl lub w Dziale administracyjno – gospodarczym Muzeum, Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56.