filie

 

Ogłoszenie o przetargu cywilnoprawnym, nieograniczonym, ofertowym na dzierżawę gruntu o powierzchni 71 m2 przy Bulwarach Dietla 19 w Krynicy-Zdroju

(prowadzonym w trybie przepisów kodeksu cywilnego).

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ul. Lwowska 3, 33 – 300 Nowy Sącz ogłasza przetarg cywilnoprawny, nieograniczony, ofertowy na dzierżawę na okres

do 30 września 2018 roku

 

części działki   nr 572 położonej w Krynicy-Zdroju przy Bulwarach Dietla 19, dla której Sąd Rejonowy w Muszynie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 11725 o powierzchni 71 m2

1.      Przedmiot dzierżawy jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem ogródka gastronomicznego pod parasolami, przy czym na terenie ogródka wyklucza się:

a)    umieszczania reklam poza znakami logo na ogrodzeniach i lambrekinach

b)    zadaszania ogródka w formie kopuły lub namiotu

2.      Wydzierżawiający nie zapewnia dostępu do mediów (prąd, gaz, woda).

3.      Dzierżawca przy wykonywaniu umowy dzierżawy obowiązany będzie do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a także przepisów prawa lokalnego. W szczególności Dzierżawca jest obowiązany przestrzegać przepisy budowlane i porządkowe przy:

a)      wykonaniu ogrodzenia ogródka z elementów drewnianych, metalowych;

b)      oświetlaniu ogródka,

c)      wyposażaniu ogródka w sprzęt,

d)     wyposażaniu ogródka w dostateczną ilość koszy na śmieci, utrzymywaniu porządku w przedmiocie najmu i jego sąsiedztwie.

4.      Wykonanie zabudowy ogródka przez Dzierżawcę wymaga zgodny Wydzierżawiającego. W tym celu Dzierżawca zobowiązany jest przedłożyć Wydzierżawiającemu projekt zabudowy wraz opinią rzeczoznawcy w sprawie spełniania  wymogów w zakresie  ppoż. oraz uzyskać stosowne zezwolenie organów budowlanych.

5.      Wydzierżawiający wymaga ubezpieczenia Dzierżawcy w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku wykonywaniem swojej działalności gospodarczej w tym w zakresie wykonania umowy dzierżawy.

6.      Dzierżawca zobowiązany jest wpłacić przed podpisaniem umowy kaucje  w wysokości 2000,00 tytułem należytego wykonania umowy.

Przedmiotem przetargu jest cena netto czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej gruntu.

Cena wywoławcza czynszu netto za najem 1m2 powierzchni wynosi 24,00 zł/ za 1 m-c

Pisemny przetarg ofertowy odbędzie się w dniu 16 października 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie zamawiającego tj. w Muzeum Okręgowym w Nowym  Sączu  przy ul. Lwowskiej3.

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA DZIERŻAWY”, należy składać w terminie do 16 października  2017 roku do godziny 10.30 w siedzibie zamawiającego tj. Muzeum Okręgowym w Nowym  Sączu  przy ul. Lwowskiej 3 sekretariat.

Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

Umowa zostanie zawarta na czas określony od 1 listopada 2017r. do dnia 30 września 2018r.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 dni od   daty rozstrzygnięcia  przetargu.

Wygrywa oferent oferujący najwyższą ceną najmu za 1m2 powierzchni lokalu.

Ogłaszający ma prawo uznania, bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym momencie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.

Grunt można oglądać od wtorku do niedzieli w godzinach od 9 00 do 14 00.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Anita Kronenberger – Kierownik działu administracji i kadr tel. 018 443-77-08 w 112

Ogłoszenie oraz istotne postanowienia przyszłej umowy najmu można pobrać ze strony internetowej Muzeum Okręgowego www.muzeum.sacz.pl albo w dziale administracji i kadr Muzeum , Nowy Sącz, ul. Lwowska 3.

Załącznik nr 1 (wzór oferty)

Załącznik nr 2 (wzór umowy dzierżawy gruntu)