filie

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 3, na stronach Urzędu Zamówień Publicznych nr 604206-N-2017 z dnia 19.10.2017 r. na zadanie pn: SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego lnfrastruktura
i Środowisko 2014 – 2020 – część VIII nadzory inwestorskie i autorskie