filie

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu uprzejmie informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym wg Kodeksu cywilnego w trybie przetargu nieograniczonego ofertowego na wynajem na okres od 1 października 2017r. do 30 września 2019r. lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 63,80 m 2, położonego w Miasteczku Galicyjskim ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz w Dworze z Łososiny Górnej, została wybrana oferta złożona przez F.U. PINOKIO Paweł Tudaj, 33-342
Barcice, Przysietnica 370, z miesięczną ryczałtową stawką czynszu brutto w wysokości 1280,00 zł. (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt 00/100).
W prowadzonym postępowaniu przetargowym złożona została jedna oferta.