filie

Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu pn.”Konserwacja i remont obiektów zabytkowych Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu” współfinansowanego ze środków RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami.