filie

Tytuł projektu: Konserwacja i remont obiektów zabytkowych Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu

Projekt realizowany z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020
Oś 6 Dziedzictwo regionalne
Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

Nazwa Beneficjenta: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest konserwacja i remont obiektów zabytkowych Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu. Inwestycja zlokalizowana jest w południowej Polsce, w województwie małopolskim. Obiekty objęte projektem wpisane są do inwentarza muzealnego i wszystkie znajdują się na terenie SPE w Nowym Sączu, którego teren wpisany jest do rejestru zabytków województwa małopolskiego.

Celem bezpośrednim realizowanej inwestycji jest:

 • zapewnienie warunków przyczyniających się do zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz do zwiększenia dostępu do kultury
 • zapewnienie warunków sprzyjających utworzeniu trwałego i nowoczesnego systemu instytucji kultury – jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego regionu
 • wzrost atrakcyjności ekspozycji Sadeckiego parku Etnograficznego a przez to zwiększenie liczby turystów
 • poprawa jakości dostępu do zasobów dziedzictwa, a co za tym – możliwości czerpania, wykorzystywania i redefiniowania treści kulturowych dla interpretacji swojej tożsamości oraz twórczej kreacji
 • wzmocnienie roli i pozycji muzeum jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w tym poprzez jego rolę w procesie budowania tożsamości lokalnej i regionalnej oraz poprzez oddziaływanie na wzrost atrakcyjności turystycznej Nowego Sącza i regionu
 • poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych poprzez remonty konserwatorskie zabytkowych obiektów drewnianych w Sądeckim Parku Etnograficznym
 • wzmocnienie potencjału kulturowego, ekonomicznego i promocyjnego Muzeum.

Planowane efekty:

 • konserwacja, remont i impregnacja 26 zabytków nieruchomych ekspozycyjnych sektora lachowskiego, góralskiego,
 • konserwacja zabytkowej chrzcielnicy pochodzącej z końca XVI wieku i wykonanej w wapieniu pińczowskim,
 • rozbudowa elektronicznych systemów ochrony obiektów SPE, w tym: wykonanie kanalizacji teletechnicznej, systemu CCTV, oświetlenia parkowego dekoracyjnego dla wydzielonych stref, rozbudowa systemów SAP i SSWIN Sądeckiego Parku Etnograficznego.
 • dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 10 zabytkowych obiektów
 • wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 4842 odwiedzin/rok
 • wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) O/K/M–2 EPC.

Wartość projektu:
Koszt całkowity – 3.267.334,98 PLN,  w tym:
Wkład Funduszy Europejskich – 1.874.404,36 PLN
Wkład Województwa Małopolskiego – 689.296,00 PLN
Wkład Beneficjenta – 703.634,62 PLN

 

INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU

INFORMACJA Z REALIZACJI PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH

 

STRONA INTERNETOWA SĄDECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO