filie

Załącznik nr 2 do Regulaminu

MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista ds. wydawniczych, muzealnych i naukowych.

 (nazwa stanowiska pracy)

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku lub specjalności w zakresie humanistycznym;
  • co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu wydawnictw muzealnych lub specjalistycznych udokumentowane fizycznie;
  • biegła obsługa komputera – pakiet MS OFFICE;
  • umiejętność tworzenia i redagowania poprawnych językowo i stylistycznie tekstów, artykułów, informacji;
  • umiejętność w dziedzinie korekty oraz adiustacji tekstów, znajomość zasad stosowania norm bibliografii polskiej;
  • umiejętność współpracy w zespole;
  • zdolności organizacyjne, umiejętność koordynowania kilku zadań jednocześnie
  • wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie w pracę, samodzielność przy wykonywaniu zadań, samodyscyplina, komunikatywność, odporność na stres.
 1. Wymagania dodatkowe:
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadania zasadnicze:

 • Realizuje muzealne projekty wydawnicze i naukowe.
 • Uczestniczy w realizacji projektów edukacyjno-kulturalnych.
 1. Zadania szczegółowe:
 • Redakcja merytoryczna wydawnictw cyklicznych i okolicznościowych (z wyłączeniem materiałów promocyjnych) kierowanych do druku, korekty tekstów, adiustacje materiałów, pozyskiwanie materiałów ikonograficznych, znajomość zasad stosowania aparatu naukowego w wydawnictwach specjalistycznych;
 • Koordynacja działań wydawniczych, przygotowanie warunków przetargów i zapytań ofertowych związanych z drukiem publikacji muzealnych; nadzór nad pracami w drukarni;
 • Opracowywanie zapytań ofertowych (konkursowych) kierowanych do autorów opracowań graficznych publikacji; nadzór nad opracowaniem graficznym publikacji muzealnych;
 • Współpraca merytoryczna z autorami tekstów, opracowań graficznych, tłumaczami itp.
 • Opracowywanie informacji do druków muzealnych w ramach promocji działalności wydawniczej i edukacyjnej;
 • Przygotowywanie i sporządzanie projektów umów wydawniczych;
 • Przygotowywanie procesu wydawniczego pod względem merytorycznym, technicznym i formalno-prawnym;
 • Bieżąca obsługa spraw związanych z działalnością wydawniczą Muzeum;
 • Koordynacja współpracy z wydawnictwami i drukarniami;
 • Ścisła współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum;
 • Organizacja prac i udział w posiedzeniach Kolegium Redakcyjnego Muzeum i Kolegium Zeszytów Sądecko-Spiskich (ścisła współpraca z partnerem słowackim oraz Radą Naukową ZS-S);
 • Planowanie i organizacja promocji publikacji muzealnych i regionalnych;
 • Udział w tworzeniu koncepcji rozwoju działalności wydawniczej Muzeum;
 • Archiwizacja materiałów redakcyjnych;
 • Współpraca przy realizacji projektów edukacyjno-kulturalnych i naukowych Muzeum.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny oraz CV,
 • kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (jeśli jest to wymagane przepisami prawa),
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 29 kwietnia  2019r. do  godz. 12.00.

pod adresem:  Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,  ul. Jagiellońska 56 , 33-300 Nowy Sącz

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Specjalista ds. wydawniczych ”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną a następnie niszczone.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońska 56 oraz na stronie www.muzeum.sacz.pl.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 443-77-08 w 119 

Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych podanych przez kandydata do pracy:

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56 33-300 Nowy Sącz, zwane dalej Administratorem,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracy,
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi
 4. obowiązek prawny wynikający z art. 221 1 kodeksu pracy, w zakresie danych wskazanych w tym przepisie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 5. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( 6 ust. 1 lit. b RODO),
 6. zgoda, w zakresie danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 1 kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 7. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 8. podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych,
 9. organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną a następnie niszczone.
 11. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania – na zasadach określonych w RODO,
 12. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 13. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi doPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 14. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji,
 15. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 600-896-868, adres do korespondencji: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz, e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl.