filie

MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Przewodnik
(nazwa stanowiska pracy)

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe (magisterskie lub licencjackie) o profilu humanistycznym preferowane pedagogiczne lub filologiczne
  • umiejętność pracy z grupą
  • biegła obsługa komputera – pakiet MS OFFICE
  • wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie w pracę, samodzielność przy wykonywaniu zadań, samodyscyplina, kreatywność, komunikatywność
 1. Wymagania dodatkowe:
  • Co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi/młodzieżą oraz z osobami niepełnosprawnymi ( lekcji, warsztatów itp.)
  • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z osobami niepełnosprawnymi
  • Znajomość metod pracy z osobami niepełnosprawnymi
  • Dobra znajomość języka obcego: angielski i/lub niemiecki
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • Oprowadzenie zwiedzających po ekspozycji w Gmachu Głównym
  • Planowanie, koordynacja, organizacja i prowadzenie: warsztatów, lekcji muzealnych i innych  działań animacyjno-edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem  grup z niepełnosprawnością
  • Obsługa imprez kulturalnych. w tym przede wszystkim pomoc w przygotowaniu niezbędnych materiałów i wyposażenia do realizacji danej imprezy, wydarzenia kulturalnego, pilnowanie porządku podczas imprezy, informowanie zwiedzających o programie imprezy, rozpowszechnianie materiałów promocyjnych
  • Przestrzeganie przepisów określonych w regulaminie zwiedzania Muzeum oraz w zarządzeniach wewnętrznych Dyrektora Muzeum w sprawie zabezpieczenia i kontroli ekspozycji muzealnej
  • Dbanie o bezpieczeństwo zwiedzających i ekspozycji
  • Wykonywanie innych zleconych przez bezpośredniego przełożonego czynności
 1. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182.)
  • kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  • kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy
  • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska
  • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
  • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościac

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia  23 marca 2018r. do godz. 15.00. pod adresem:  Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,
ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – przewodnik”

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońska 56  oraz na stronie www.muzeum.sacz.pl.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 695-981-192