filie

Załącznik nr 2 do Regulaminu

MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Główny Specjalista ds. bhp

 (nazwa stanowiska pracy)

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • aktualne uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej;
  • aktualne szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służb bhp;
  • co najmniej 5 letnie doświadczenie ( zatrudnienie) w służbie bhp;
  • biegła obsługa komputera – pakiet MS OFFICE;
  • umiejętność współpracy w zespole;
  • bardzo dobra znajomość przepisów BHP i p. poż., kodeksu pracy.
 1. Wymagania dodatkowe:
  • Umiejętność analitycznego myślenia;
  • Znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • Znajomość zagadnień i wymagań bhp w instytucjach kultury (muzea);
  • Znajomość zagadnień prawa dotyczącego ochrony przeciwpożarowej w muzeach;
  • Znajomość zagadnień obrony cywilnej;
  • Znajomość przepisów o substancjach i preparatach chemicznych.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • Opracowywania i br aktualizacja instrukcji i regulaminów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p-poż,
  • Udział w opracowywaniu, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
  • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
  • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
  • Bieżący nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p-poż,
  • Bieżąca kontrola przestrzegania obowiązujących instrukcji i regulaminów w zakresie bhp i p-poż i zgłaszanie dyrektorowi Muzeum wniosków w tych sprawach,
  • Planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p-poż,
  • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, sporządzanie dokumentacji oraz składanie wniosków dotyczących profilaktyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Współdziałanie z lekarzem sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikami,
  • Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
   a) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
   b) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
  • Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
  • Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
  • Kontrolę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Analiza przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz opracowanie wniosków o charakterze profilaktycznym,
  • Sporządzanie analiz i sprawozdań w zakresie bhp na potrzeby własne oraz Organizatora,
  • Prowadzenie analizy ryzyk wynikających z obowiązku realizacji procesu kontroli zarządczej,
  • Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej w tym m.in. opracowywanie i aktualizowanie planów obrony cywilnej, sprawozdawczość, realizacja szkoleń
  • Kontrola przestrzegania przepisów o substancjach i preparatach chemicznych.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny oraz CV,
 • kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 17 grudnia 2018r. do godz. 12.00

pod adresem:  Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,  ul. Jagiellońska 56 , 33-300 Nowy Sącz

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Główny Specjalista ds. bhp”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a następnie niszczone.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońska 56 oraz na stronie www.muzeum.sacz.pl  
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 443-77-08 wew. 119

 

Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych podanych przez kandydata do pracy:

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56 33-300 Nowy Sącz, zwane dalej Administratorem,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracy,
 • Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi
 1. obowiązek prawny wynikający z art. 221 1 kodeksu pracy, w zakresie danych wskazanych w tym przepisie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. zgoda, w zakresie danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 1 kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych,
 2. organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną a następnie niszczone.
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania – na zasadach określonych w RODO,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 600-896-868, adres do korespondencji: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz, e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl.