filie

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWYCH  SPOTKAŃ  ARTYSTYCZNYCH MOJA PRZYGODA W MUZEUM edycja regionalna 2018/2019

CELE PROJEKTU

 • zainteresowanie historią i tradycjami naszego regionu, przenoszenie obserwacji powstałych
  w kontakcie z dziełem sztuki do własnej pracy plastycznej,
 • kształcenie zdolności analizowania dzieła sztuki,
 • poszerzanie wiedzy: z zakresu wiedzy o kulturze, historii, historii sztuki, o warsztacie artystycznym, o zbiorach muzealnych różnego typu i profilu, ich rodowodzie i charakterze, wartościach naukowych, historycznych i artystycznych muzealiów,
 • kształtowanie upodobań artystycznych oraz rozwijanie zdolności plastycznych.

PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA uczestników konkursu mogą być muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, a także oddziały muzeów okręgowych oraz muzea regionalne za wyjątkiem muzeów martyrologicznych.

ORGANIZATORZY:
na szczeblu regionalnym:

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

przy współpracy:

Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu

Stowarzyszenia DLA MIASTA w Nowym Sączu

na szczeblu ogólnopolskim:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Muzeum Okręgowe w Toruniu
Miasto Toruń

WARUNKIEM UDZIAŁU W PROJEKCIE JEST:

 • poznanie zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu,
 • zgłoszenie udziału w projekcie poprzez dostarczenie Organizatorowi wypełnionej i podpisanej KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKANIACH  ARTYSTYCZNYCH „MOJA PRZYGODA W MUZEUM” – edycja regionalna 2018/2019 (załącznik nr 1).
 • wykonanie jednej lub kilku prac plastycznych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddających nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji muzealnej, bądź charakteryzujących specyfikę działalności danego muzeum i tzw. „zaplecza muzealnego” (pracownie konserwatorskie itp.),
 • dostarczenie wraz z pracą/pracami wypełnionego i podpisanego OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCH „Moja przygoda w Muzeum” edycja regionalna 2018/2019 (załącznik nr 2).

Uczestnik projektu powinien dokonać wyboru obiektu muzealnego, eksponatu, zdarzenia związanego ze zwiedzaną ekspozycją, czy też konserwatorskim procesem działalności muzealnej, które wywarły największe wrażenie na uczestniku projektu i znalazły odbicie w jego wizji plastycznej.

WIEK UCZESTNIKÓW:
prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

 • grupa wiekowa: 5 do 9 lat
 • grupa wiekowa: 10 do 12 lat
 • grupa wiekowa: 13 do 15 lat
 • grupa wiekowa: 16 do 19 lat

TECHNIKA
technika, w której praca będzie wykonana jest dowolna, proponujemy do wyboru techniki: malarskie, rysunek, graficzne, rzeźbę, płaskorzeźbę.

FORMAT
prace malarskie, grafiki, rysunki powinny mieć format nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A1, rzeźby
i płaskorzeźby wymiary nie większe niż 50x30x30 cm.

OPIS PRAC
prace powinny zawierać metryczkę z następującymi informacjami (podane bardzo czytelnie, najlepiej w formie wydruku):

 • nazwa projektu
 • imię i nazwisko autora pracy
 • dokładny wiek autora pracy
 • tytuł pracy
 • nazwę i adres szkoły lub placówki kierującej prace (pieczątka szkoły lub placówki)
 • telefon szkoły bądź placówki kierującej prace
 • adres e-mailowy

PRAC NIE NALEŻY OPRAWIAĆ ANI PODKLEJAĆ

TERMIN

prace należy składać do dnia 7 maja 2019 r. w Domu Gotyckim oddziale Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, ul. Lwowska 3.

ROZSTRZYGNIĘCIE PROJEKTU
 • prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatorów,
 • rozstrzygnięcie nastąpi po dniu 7 maja 2019 r.
 • laureaci i ich opiekunowie powiadomieni zostaną o wynikach,
 • przewiduje się przyznanie: nagród – po trzy w każdej grupie wiekowej, wyróżnień i dyplomów,
 • wręczenie nagród i wyróżnień laureatom nastąpi w dniu otwarcia wystawy tj. uroczystości planowanej w dniu 24maja 2019 r. o godz. 12 w Domu Gotyckim ul. Lwowska 3 filii Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

WARUNKI DODATKOWE

 1. Wstęp do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w ramach projektu jest nieodpłatny, po wcześniejszym zgłoszeniu w Dziale Edukacji Muzeum, przez opiekuna plastycznego grupy lub samego uczestnika.
 2. Odpłatność za udział w zajęciach edukacyjnych towarzyszących konkursowi – 1 zł/os.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie, w formie pisemnej na załączonym druku – karcie zgłoszenia uczestnictwa, należy składać w Dziale Edukacji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.
 4. Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat (bez ograniczeń wieku dla uczestników
  z dysfunkcjami). Uczestnicy przygotowują prace w ramach lekcji szkolnych, lub na zajęciach pozaszkolnych
  w placówkach wychowawczych oraz artystycznych.
 5. Uczestnik może zgłosić nie więcej niż 3 prace o tematyce związanej z działalnością (eksponat, zespół eksponatów, zjawisko towarzyszące) Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.
 6. Zgłoszone prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania złożonych prac w celach promocyjnych
  (na wszystkich polach eksploatacji).

ADRES ORGANIZATORA:
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu , Dział Edukacji, ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz
Tel.: 18 443 77 08  wew.  124 www.muzeum.sacz.pledukacja@muzeum.sacz.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018.1000), Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w konkursie :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

 • adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56
 • adres e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl
 • telefon: 18 443-77-08

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować, poprzez adres :

e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pllub pisemnie na adres głównej siedziby firmy.

Szczegółowe dane administratora danych znajdują się na stronie internetowej: www.muzeum.sacz.pl

Administrator przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach:

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z wykonywaniem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b) i c)  RODO);
 • archiwalnych, statystycznych, sprawozdawczych;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.

CEL PRZETWARZANIA OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z wykonywaniem umowy

(art. 6 ust 1 lit. c) RODO)

Do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora
W przypadku przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora , w tym:

 • statystycznych,
 • raportowania wewnętrznego,
 • archiwalnym,

(art. 6 ust 1 lit. f ) RODO)

Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na takie przetwarzanie

Administrator  informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym – w art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku –  18 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego* – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO. Organem właściwym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.