filie

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową pod „Słowianie a Imperium Osmańskie.Konflikty, koegzystencje, dziedzictwo” w ramach VII Galicyjskich Spotkań Slawistycznych.

24-26 czerwca 2019
Miasteczko Galicyjskie
ul. Lwowska 226
Nowy Sącz

Problematyka tegorocznej konferencji wpisuje się w pomysł spojrzenia na dzieje Słowian przez pryzmat ich wpływów i zależności od wielkich organizmów politycznych dawnej Europy. Na  przestrzeni wieków znaczne obszary Słowiańszczyzny wraz z zamieszkującą je ludnością, czasowo lub trwale, wchodziły w granice państw hegemonicznych, wyróżniających się szczególną aktywnością polityczną, gospodarczą i militarną. Tym razem chcielibyśmy objąć naukową refleksją dziejowe i kulturowe relacje Słowian z Imperium Otomańskim. To utworzone na gruzach Cesarstwa Bizantyńskiego państwo przez ponad sześć stuleci realnie oddziaływało na politykę trzech kontynentów, w sposób szczególny wpływając na losy Słowian zamieszkujących nie tylko rozległe obszary Bałkanów, ale też Europy środkowej i wschodniej.Wojowniczy charakter Imperium i jego religijna odmienność wywoływały u Europejczyków trwałe poczucie zagrożenia i przyczyniały się do tworzenia wielu inicjatyw polityczno-wojskowych mających na celu obronę przed islamem, bądź realizację szczytnych haseł odzyskania utraconych przez chrześcijaństwo ziem i
zamieszkującej je (często słowiańskiej) ludności. Jednak dzieje Słowiańszczyzny i Imperium Osmańskiego to nie tylko historia wojen i konfliktów religijnych. Stworzone przez Turków państwo było mozaiką narodów, religii i kultur żyjących przecież nie tylko we wrogości, ale też koegzystencji, nierzadko opartej na poszanowaniu języka, religii i obyczajów. Różnice cywilizacyjne i kulturowe zderzały się z ekonomią polityczną, która często łagodziła napięcia, gdyż jej nadrzędnym celem było zapewnienie wewnętrznego spokoju w państwie i budowanie jego potencjału militarno-gospodarczego.
Do udziału w tegorocznej konferencji zapraszamy badaczy zajmujących się nie tylko dziejami Słowian, ale też dawnej Turcji, by we wspólnych obradach stawiać ważne pytania i szukać na nie możliwie wyczerpujących odpowiedzi. Organizatorzy przewidują druk referatów w oddzielnym tomie „Krakowsko-Wileńskich Studiów Slawistycznych”. Problematyka artykułu musi zatem wpisywać się wyraźnie w temat przewodni konferencji oraz w charakter studiów publikowanych w serii. Ponieważ seria „Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne” z założenia poświęcona jest „starożytnościom słowiańskim” prosimy przy formułowaniu tematów wystąpień nie przekraczać granicy czasowej końca XIX wieku. Mile widziane będą artykuły o charakterze filologicznym i kulturoznawczym, które posiadają czytelny związek z kulturą materialną i duchową Słowian zamieszkujących tereny Imperium Osmańskiego lub też bezpośrednio z nim graniczących.

Język konferencji: każdy język słowiański oraz język angielski
Liczba uczestników: 35 osób
Przewidywany czas wystąpienia: 20 min

Opłata konferencyjna wynosi 400 PLN (uczestnicy z Polski) lub 80 euro (uczestnicy z zagranicy).

W ramach opłaty konferencyjnej Organizatorzy zapewniają częściowe wyżywienie (2 obiady, bankiet, kolację), zwiedzanie obiektów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, krajoznawczą wycieczkę autokarową oraz możliwość publikacji referatu w tomie KWSS (po uprzedniej kwalifikacji recenzenckiej).

Koszty podróży oraz noclegów w Miasteczku Galicyjskim (www.miasteczkogalicyjskie.pl) pokrywają Uczestnicy konferencji we własnym zakresie – Organizatorzy zastrzegają sobie prawo decyzji o rozlokowaniu Uczestników w bazie noclegowej na terenie Miasteczka Galicyjskiego i służą pośrednictwem w rezerwacji miejsc hotelowych (wyłącznie do wyczerpania limitu wolnych pokoi).

Ceny noclegów w hotelu w Miasteczku Galicyjskim:
pokój 1-osobowy (ze śniadaniem) – 145 zł/doba
pokój 2-osobowy (ze śniadaniem) – 230 zł/doba

Oferta pozostałych hoteli znajdujących się w Nowym Sączu dostępna jest w Internecie.
Kompleks „Miasteczko Galicyjskie” oddalony jest o około 4 km od centrum miasta.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) ze streszczeniem referatu prosimy przesłać do dnia 21 kwietnia 2019 r. na adres:
konferencjaifs1@uj.edu.pl

Ze względu na ustaloną formułę obrad (wyłącznie obrady plenarne) w czasie trwania całej konferencji Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłaszanych referatów,
głównie według kryterium zgodności problematyki wystąpienia z tematem przewodnim konferencji.

Organizatorzy:
z ramienia Muzeum Okręgowego
w Nowym Sączu
dr Robert Ślusarek (Dyrektor)
mgr Maria Marcinowska

z ramienia Instytutu Filologii
Słowiańskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Magdalena Dyras (Dyrektor IFS UJ)
dr hab. Jan Stradomski
dr Tomasz Kwoka