filie

100. Rocznica Odzyskania Niepodległości
Turniej Szkół – Nowy Sącz 2018
Pod honorowym patronatem Prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka  

REGULAMIN SĄDECKIEJ GRY MIEJSKIEJ pt. „Odkrywamy historię naszego miasta”

 • 1. ORGANIZATORZY I ORGANIZACJA PROJEKTU.
 1. Organizatorem Sądeckiej Gry Miejskiej pt. „Odkrywamy historię naszego miasta”, zwanej dalej Grą, jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu przy współpracy: Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu, Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu, Parafii pw. NSPJ w Nowym Sączu, Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Nowym Sączu, PKP S.A.
 2. Gra organizowana jest na terenie Miasta Nowego Sącza.
 1. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie zadań dla uczestników (w tym kart pracy), wytyczenie tras, organizację „punktów zadań” na terenie Nowego Sącza oraz wszystkich innych czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.
 2. Projekt adresowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych i klas gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych.
 • 2. CELE GRY.
 1. Rozbudzanie zainteresowań historią miasta i dorobkiem minionych pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem okresu ostatnich 100 lat mijających od odzyskania niepodległości przez Polskę.
 2. Popularyzowanie tematyki związanej z regionalnym dziedzictwem kulturowym.
 3. Podnoszenie poziomu wiedzy historycznej wśród młodzieży, a szczególnie zagadnień dotyczących tradycji miasta okresu ostatnich 100 lat mijających od odzyskania niepodległości przez Polskę.
 1. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.
 2. Pobudzanie twórczego myślenia.
 3. Wykształcenie potrzeby dostrzegania i umacniania postaw patriotycznych.
 4. Uświadamianie, że znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć współczesny świat.
 • 3. ZASADY I PRZEBIEG GRY.
 1. Gra przeprowadzona zostanie na terenie Miasta Nowego Sącza wg ustalonych tras, w godzinach 9 – 12.30 w terminach:
 • 28 maja 2018 r. dla szkół podstawowych
 • 29 maja 2018 r. dla szkół ponadpodstawowych

przed wyruszeniem na trasy odbędzie się odprawa uczestników (tj. rozdanie kart gry i wyjaśnienie zasad, sposobu oceniania, itp.)

 1. Zadaniem uczestników Gry będzie przejście trasy po Nowym Sączu i wykonanie zadania określonego w instrukcji, które wraz z kartami zadań uczestnicy (zespoły 5 osobowe + pełnoletni opiekun) otrzymają podczas odprawy (przed rozpoczęciem gry) w Domu Gotyckim, ul. Lwowska 3.
 2. Za każde wykonane zadanie uczestnicy otrzymują punkty, których liczba jest zależna od stopnia poprawności i czasu jego realizacji.
 3. Udział w Grze jest bezpłatny.
 1. Zespoły pieszo poruszają się trasami Gry. Nie można korzystać z samochodów, skuterów, rowerów i innych pojazdów silnikowych.
 2. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu zostanie automatycznie wykluczony z dalszej rozgrywki.
 3. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są proszeni
  o zachowanie szczególnej ostrożności.
 4. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.
 5. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.
 6. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 7. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
 9. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.
 • 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W GRZE.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest zgłoszenie przez szkołę oraz rejestracja Zespołu składającego się z 5 osób oraz pełnoletniego opiekuna z ramienia szkoły.
 2. Szkoła uczestnicząca w Grze zgłosi udział Zespołu na karcie zgłoszenia (wg załącznika nr 1) którą dostarczy organizatorowi tj. do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu pocztą elektroniczną: edukacja@muzeum.sacz.pl w terminie do 21 maja 2018 r. do godz. 9.
 3. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:

– udział w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych (w tym wizerunku) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922) do celów związanych z realizacją projektu (załącznik nr 2).

– opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika oraz w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.

 1. W trakcie Gry członkowie poszczególnych Zespołów nie mogą się rozdzielać. Liczba członków Zespołu będzie weryfikowana w poszczególnych „punktach zadań”. W razie niezgodności Zespół będzie mógł przystąpić do realizacji kolejnego zdania dopiero wtedy, kiedy wszyscy jego członkowie znajdą się w Punkcie Kontrolnym.
 • 5. ROZSTRZYGNIĘCIE GRY.
 1. Organizatorzy przewidują przyznanie 3 nagród Zespołom które uzyskały największą ilość punktów. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po jej zakończeniu około godziny 12.30. Zespoły, które do tego czasu nie zakończą Gry, nie będą brane pod uwagę w procesie wyłaniania zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w ostatnim „punkcie zadań” oznaczonym jako „Meta”.
 2. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów, które otrzymali oni

wykonując zadania w poszczególnych „punktach zadań”. Zwycięzcą Gry zostanie Zespół, który

łącznie otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwa lub więcej Zespołów otrzyma

równą liczbę punktów przystąpią one do dodatkowego zadania rozstrzygającego, które
w ostateczny sposób wyłoni zwycięzców.

 • 6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 1. Regulamin zamieszczony zostanie na stronie internetowej Organizatorów.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos

rozstrzygający należy do Organizatora.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.