filie

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu, w obecności marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego, podpisały porozumienie o współpracy.

Deklarację wspólnych działań, mających na celu rozwój kultury, czytelnictwa, ale też kwestie związane z edukacją i kształtowaniem postaw patriotycznych młodego pokolenia, podpisali: dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Robert Ślusarek, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu Alina Marek, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Andrzej Zarych, wicedyrektor ds. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu Zygmunt Fryczek (Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli).

 

 

Instytucje współpracować będą w zakresie:

  • podtrzymywania międzypokoleniowej transmisji kulturowej i patriotycznej,
  • tworzenia warunków do poznawania, kształtowania i odkrywania przez mieszkańców Małopolski swojej tożsamości,
  • kształtowania i rozwijania potencjału mieszkańców w zakresie kompetencji kulturowej – edukacja przez kulturę i dla kultury,
  • wychowania młodego pokolenia jako świadomych odbiorców kultury,
  • dokumentowania, archiwizacji oraz promocji wydarzeń i zjawisk kultury,
  • promocji kulturowego, historycznego i patriotycznego dziedzictwa Małopolski,
  • budowania postaw patriotycznych, w szczególności umiłowania oraz szacunku dla własnej Ojczyzny,
  • upowszechniania kultury w miejscach o utrudnionym do niej dostępie, w szczególności poprzez: wspólną realizację przedsięwzięć w tym zakresie w oparciu o siedziby i oddziały Partnerów, m.in. organizację interdyscyplinarnych wydarzeń, koncertów, widowisk i spektakli, wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne oraz tworzenie ponadregionalnych i międzynarodowych platform współpracy, zacieśnianie współpracy międzyinstytucjonalnej, wymianę doświadczeń.

Fot. Agenda UMWM Nowy Sącz