filie

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – oddział Sądecki Park Etnograficzny organizuje konkurs plastyczny pn. „Mały etnodizajn”. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów tradycyjnym zdobnictwem ludowym, rzemiosłem i sztuką użytkową sądeckiej wsi, której doskonałe przykłady prezentujemy na ekspozycji skansenu, oraz zachęta dla najmłodszych do zabawy etnodizajnem, czyli sięganiem do ludowych wzorów. Konkurs ma służyć rozwinięciu inwencji twórczej, wyobraźni, zdolności plastycznych i umiejętności manualnych poprzez wykonanie prac nawiązujących do tradycyjnego ludowego rękodzieła. Jednocześnie wykonane przez uczniów prace uatrakcyjnią ekspozycję Sądeckiego Parku Etnograficznego.

Warunki konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz innych placówek oświatowych z Nowego Sącza i okolic. Prawo uczestnictwa w konkursie ma każdy uczeń zgłoszony przez szkołę lub placówkę oświatową. Szkoła lub inna placówka oświatowa, zgłaszająca ucznia do konkursu, zapewnia uzyskanie wymaganych przy zgłoszeniu zgód rodziców (opiekunów prawnych), w szczególności w zakresie udostępnienia danych osobowych dziecka. Szkoła lub inna placówka oświatowa przedstawia uczestnikom konkursu do zapoznania się treść regulaminu i informacji o ochronie danych osobowych.
 2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace wykonane przez uczniów indywidualnie i samodzielnie. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu tylko jedną pracę.
 3. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych
 • szkoła podstawowa, klasy 0 – III
 • szkoła podstawowa, klasy IV – VIII
 • szkoły ponadpodstawowe i III klasa gimnazjum

W zależności od struktury wieku zgłoszonych uczestników organizatorzy zastrzegają sobie możliwość rezygnacji z podziału na kategorie wiekowe lub ich zmiany.

 1. Prace powinny być wykonane z materiałów tradycyjnych (drewno, tkanina, słoma, siano, itp., z wykluczeniem materiałów nietrwałych np. plastelina, masa solna). Technika wykonania może być dowolna.
 2. Prace należy złożyć w Sądeckim Parku Etnograficznym do 17 maja 2019 r. (w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 14.00). Szkolny opiekun plastyczny zobowiązany jest opatrzyć pracę metryczką zawierającą następujące informacje: tytuł konkursu, imię, nazwisko, wiek autora, klasę, nazwę szkoły lub placówki zgłaszającej, a także imię i nazwisko opiekuna plastycznego oraz telefon kontaktowy do niego. W przypadku większej liczby prac prosimy o dodatkową listę zbiorczą. Prace nie zawierające ww. danych nie będą brały udziału w konkursie.
 3. Prace oceni i przyzna nagrody Komisja Artystyczna, której rozstrzygnięcie jest ostateczne.
 4. Przewiduje się przyznanie nagród oraz wyróżnień, a także dyplomu dla każdego uczestnika konkursu.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. w Sądeckim Parku Etnograficznym podczas imprezy plenerowej dla dzieci. Dostarczone na konkurs prace prezentować będziemy w skansenie od 31 maja do 30 września 2019 r. Fotografie dokumentujące ogłoszenie wyników konkursu i wręczanie nagród będą wykorzystywane w celu promocji działań Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.
 6. Muzeum Okręgowe nie odsyła prac, można je odebrać od 1 do 31 października 2019 r. w Sądeckim Parku Etnograficznym. W przypadku nieodebrania prac w ww. terminie przechodzą one na własność Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.
 7. Muzeum Okręgowe zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich złożonych prac w publikacjach związanych z konkursem oraz w celach promocyjno-reklamowych.
 8. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 9. Wszelkich informacji udziela mgr Bogusława Błażewicz, Sądecki Park Etnograficzny, 33-300 Nowy Sącz, ul. Długoszowskiego 83 b, Tel. 18 441 44 12 w. 102, skansen@muzeum.sacz.pl.

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie!

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w konkursie :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

 • adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56
 • e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl
 • telefon: 18 443-77-08

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z administratorem lub wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez adres :

e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pllub pisemnie na adres głównej siedziby administratora.

Szczegółowe dane administratora danych znajdują się na stronie internetowej: www.muzeum.sacz.pl

Administrator przetwarza Pani/Pana dane w celu:

 • realizacji ustawowych i statutowych zadań Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, jak również w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników konkursu, w tym wizerunek, w celu promocji działań Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i e) RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa, w szczególności w RODO.

Odbiorcami danych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którymi administrator posłuży się przy realizacji zadania, określonego w Regulaminie konkursu plastycznego. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie.

Administrator  informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa, z których można korzystać na zasadach określonych w RODO:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym – w art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku –  18 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego* – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO. Organem właściwym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Nowy Sącz, dnia 22 marca 2019 roku