filie

Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych), Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Zespół Szkół w Podolu-Górowej zapraszają do wzięcia udziału w XI edycji Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego dla uczniów wszystkich szkół Sądecczyzny i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych pt. „Pejzaż sądecki – kolaż marzeń i rzeczywistości”. Konkurs odbywa się pod patronatem JM Rektora PWSZ dr hab. Mariusza Cygnara.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym uczniów/osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych z terenu Sądecczyzny. Celem konkursu jest rozwijanie twórczości plastycznej i kreatywności, uwrażliwienie na piękno pejzażu Ziemi Sądeckiej, jej bogatej tradycji i dziedzictwa kulturowego, spostrzeżenie dokonujących się przemian w krajobrazie w wymiarze kulturowym i społecznym oraz zaproponowanie nowych rozwiązań wyrazowych.
Zadanie artystyczne polega na indywidualnym przedstawieniu fragmentu pejzażu Sądecczyzny, który urzeka swym pięknem krajobrazowym. Wrażliwość artystyczna Uczestników powinna być skierowana na spostrzeżenia barwne, kompozycyjne z wykorzystaniem techniki kolażu (collage’u), w odniesieniu do obecnych, realnych widoków w połączeniu z elementami wyobrażeniowymi, jednak wpisującymi się w specyfikę naszego terenu. W tej edycji motywem przewodnim będzie kolaż – jako wykorzystanie różnych materiałów plastycznych, tkanin, papieru, gotowych elementów, zdjęć, oraz technik malarskich, rysunkowych, graficznych, fotograficznych itp., artystycznie połączonych w jedną, płaską kompozycję.
Prace mogą być wykonane w wybranej technice plastycznej płaskiej, oprócz technik przestrzennych, materiałów spożywczych, sypkich i plasteliny.

Oceny prac dokonają wykładowcy kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych PWSZ. Komisja przyzna nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach wiekowych:
1. Klasy I-III SP
2. Klasy IV-VI SP
3. Klasy VII-VIII SP i klasy III gimnazjum
4. Klasy ponadgimnazjalne
5. Uczniowie i osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Wymiary prac:
• A4/A3 w klasach, I-III SP, w pozostałych kategoriach A3 lub zbliżony
Ze względów organizacyjnych prosimy o sprawdzenie czytelności odbitej pieczątki przed wysłaniem prac.

Terminarz konkursu:
1. Nadsyłanie lub składanie zabezpieczonych prac, z dopiskiem
„Konkurs Sądecczyzna” w nieprzekraczalnym terminie do 27.05.2019 na adres:
Instytut Pedagogiczny
ul. Chruślicka 6
33-300 Nowy Sącz
2. Ogłoszenie listy nagrodzonych na stronach internetowych organizatorów do 31.05.2019, (www.muzeum.sacz.pl, www.zspodolegorowa.pl, www.pwsz-ns.edu.pl).
3. Uroczysty wernisaż wystawy pokonkursowej i rozdanie nagród odbędzie się dnia 4.06.2019 w gościnnych murach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Galeria – Dwór z Łososiny, ul. Lwowska 226 o godzinie 11.00
4. Wystawa udostępniana będzie zgodnie z regulaminem Miasteczka Galicyjskiego – Oddziału Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
− jeden nauczyciel może zgłosić max. 10 prac swoich uczniów z danego etapu edukacyjnego,
− wymagana jest trwale umocowana na odwrocie pracy karta zgłoszenia (wzór w załączeniu),
− prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika, w przypadku wątpliwości, jury zastrzega sobie prawo do odrzucenia niesamodzielnej pracy,
− nadesłanych prac prosimy nie zginać, nie rolować, nie oprawiać,
− udział w konkursie jest bezpłatny,
− organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania i reprodukowania prac konkursowych oraz prezentowania i publikacji prac konkursowych w celach promocyjnych.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!