filie

R E G U L A M I N

Konkursu Historycznego z cyklu

Epizody Niepodległości: „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy”

edycja 2018

organizowanego

w ramach obchodów 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOSCI

 1. Zasady ogólne.

Organizatorami Konkursu Historycznego Epizody Niepodległości: „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy – edycja 2018 zwanego dalej Konkursem, są Andrzej Romanek, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Stowarzyszenie „ORION”, przy udziale Miasta Nowy Sącz.

 1. Cele Konkursu.
 2. Zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem poszerzenia wiedzy o kształtowaniu się elit wywodzących się z Sądecczyzny i Podhala a mającej wpływ na kształtowanie rzeczywistości politycznej, gospodarczej, kulturowej i naukowej ziemi sądeckiej, limanowskiej, gorlickiej oraz Podhala w trakcie istnienia II Rzeczpospolitej, z uwzględnieniem indywidualnych losów poszczególnych osób po wybuchu II wojny światowej, a także w okresie PRL.
 3. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach.
 4. Odkrywanie wybitnych jednostek, które pełniąc szczególne funkcje publiczne lub wyróżniając się swym zaangażowaniem społecznym (posłowie, senatorowie, ziemianie, naukowcy, urzędnicy, sędziowie, nauczyciele, księża, artyści, oficerowie WP, oficerowie KOP, policjanci, kombatanci, społecznicy itp.), miały wpływ na rozwój państwa, miasta, regionu i małych, lokalnych społeczności.

 

III. Uczestnictwo w Konkursie.

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych położonych na terenie miast i powiatów: Nowy Sącz, Gorlice, Limanowa, Nowy Targ i Zakopane. Przystąpienie uczniów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

 

 1. Przebieg Konkursu.
 2. Przedstawiciele Organizatorów przesyłają do szkół ponadpodstawowych położonych
  na terenie miast i powiatów: Nowy Sącz, Gorlice, Limanowa, Nowy Targ i Zakopane Regulamin Konkursu wraz z załącznikami.
 3. Nauczyciel-opiekun merytoryczny lub uczniowie przesyłają oświadczenie uczestnika Konkursu (stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) drogą pocztową na adres Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz lub drogą elektroniczną
  w postaci scanu oświadczenia na adres email: edukacja@muzeum.sacz.pl, w terminie do 28.09.2018 r. (decyduje data doręczenia).
 4. Nauczyciel-opiekun merytoryczny lub uczniowie przesyłają pracę konkursową pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurshistorycznynowysacz@gmail.com lub na adres pocztowy na adres Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz w terminie do 28.09.2018 r.
 5. Prace przekazane przez nauczycieli-opiekunów merytorycznych zostaną ocenione przez Komisję Konkursową składającą się z pracowników merytorycznych Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.
 6. Komisja Konkursowa planuje przyznanie po 3 nagrody/wyróżnienia w każdej z kategorii w postaci nagród rzeczowych ufundowanych przez Organizatorów.
 7. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 10.2018 r. o godz. 12 w sali reprezentacyj-nej Ratusza w Nowym Sączu, Rynek 1.

 

 1. Zasady Konkursu.
  1. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach: praca pisemna i praca multimedialna.
 2. Pracę pisemną przygotowuje uczestnik indywidualnie pod opieką nauczyciela.
 3. Pracę multimedialną przygotowuje zespół (liczący nie mniej niż 2 osoby i nie więcej niż 4 osoby) pod opieką nauczyciela.
  1. Uczestnik lub zespół przygotowuje pracę konkursową w wybranej kategorii na następujących zasadach:
 4. kategoria: praca pisemna,
 5. biografia, opowiadanie, dziennik i inne (maksymalnie 20 stron, wydruk komputerowy wraz z wersją elektroniczną tekstu – płyta CD). Praca może być wzbogacona o zdjęcia, dokumenty itp.;
 6. kategoria: praca multimedialna,
 7. film dokumentalny – reportaż, wywiad ze świadkiem, audycja; reportaż radiowy i inne (nie więcej niż 20 minut, płyta DVD); prezentacja multimedialna (nie więcej niż 30 slajdów).
  1. Prace: pisemna i multimedialna przygotowana przez uczestnika lub zespół powinna:
 8. mieć twórczy charakter;
 9. opierać się na źródłach historycznych (np. wspomnienia, pamiętniki, listy, dokumenty, fotografie, prasa, wywiady, nagrania, filmy) i poprzez te źródła omawiać wybrane osoby z elit społecznych ziemi sądeckiej z okresu II Rzeczpospolitej.
 10. zawierać bibliografię z podaniem źródeł historycznych.
 11. Do pracy powinna być dołączona metryczka, zgodnie z wzorem.
 12. Prace zgłaszane wcześniej w innych konkursach, opublikowane w całości lub w części przed rozstrzygnięciem konkursu, skopiowane z Internetu oraz prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie podlegają odrzuceniu. Organizator powiadamia Zgłaszającego o powodach odrzucenia pracy.
 13. Zasady oraz procedury oceniania prac.

Komisja oceniająca będzie zwracać uwagę na samodzielność, wartość merytoryczną pracy, jej oryginalność oraz na oparcie się przy jej sporządzaniu na dokumentach i wspomnieniach osób kształtujących elity II Rzeczpospolitej Polskiej do 1939 r., a także o ich uczestnictwie w oporze społecznym i walce zbrojnej o niepodległość w latach 1939-1956 na ziemi nowosądeckiej, nowotarskiej, limanowskiej i gorlickiej. Materiały te mogą pochodzić również z zasobów archiwów rodzinnych lub wspomnień ich potomków (w takim przypadku Komisja Konkursowa przyzna dodatkowe punkty).

 

VII. Zakres wymaganych umiejętności.

Uczeń:

 1. ze zrozumieniem posługuje się terminologią historyczną,
 2. umieszcza wydarzenia, fakty, procesy we właściwym czasie i przestrzeni historycznej, potrafi ustalać kolejność wydarzeń,
 3. dostrzega związki przyczynowo-skutkowe,
 4. wyszukuje informacje pochodzące z różnych źródeł (np. wywiadów, relacji, prasy, dokumentów, ikonografii),
 5. interpretuje teksty źródłowe, opracowania historyczne oraz zebrane przez siebie wywiady lub relacje,
 6. odróżnia fakty od opinii, prawdę historyczną od fikcji,
 7. uzasadnia stanowisko własne lub cudze, posługując się argumentami.

 

VIII. Terminarz Konkursu.

 1. do 18.05.2018 r.– zgłoszenie przez szkołę uczestnika/uczestników do udziału w Konkursie.

 

 1. do 09.2018 r. – przesłanie przez nauczyciela-opiekuna merytorycznego lub uczniów prac konkursowych oraz oświadczeń uczestników.

 

 1. 10.2018 r. – uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród.

 

 1. Postanowienia końcowe.
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy Konkursu.
  2. Nadesłane w ramach Konkursu prace nie będą zwracane autorom, zostaną skatalogowane
   i zarchiwizowane przez Organizatorów oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej
   w Krakowie.
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac powstałych
   w każdym etapie Konkursu do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich publikacji
   we fragmentach lub w całości z zachowaniem zasad prawa autorskiego.
  4. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji prac konkursowych pod warunkiem poinformowania, że praca została przygotowana na Konkurs Historyczny Epizody Niepodległości: „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy” – edycja 2018 organizowany przez Andrzeja Romanka, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Stowarzyszenie „ORION”, przy udziale Miasta Nowy Sącz.
  5. Dane osobowe uczestników Konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  6. Wszelkie informacje o Konkursie, komunikaty Komisji Konkursowej oraz informacje o materiałach konkursowych będą przesyłane do szkół przez Organizatorów.
  7. Szczegółowych informacji udzielają:
 • w sprawach organizacyjnych:

Michał Mółka, e-mail: konkurshistorycznynowysacz@gmail.com;

Anna Wideł – Kierownik Działu Edukacji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu tel. 18 443 77 08 wewn. 124, e-mail: edukacja@muzeum.sacz.pl

 • w sprawach merytorycznych:

dr Marcin Chorązki, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie – tel. 666-010-647; e-mail:  marcin.chorazki@ipn.gov.pl

 

 1. Literatura pomocnicza:
 2. książki:
  • Bieniek J., Cichociemni, bm 1988,
  • Bieniek J., Łącko konspiracją kwitnące, Nowy Sącz 1988,
  • Bieniek J., Nad brzegami Ropy. Z dziejów Wojskowego Ruchu Oporu w Ziemi Gorlickiej,

Gorlice 2002,

 • Budarkiewicz W., AK na Podhalu. Wspomnienia partyzanta podhalańskiego, bm, 1990,
 • Caillut Dubus B., Brzeziński M., Adam i Jadwiga Czartoryscy. Fotografie i wspomnienia, Warszawa 2013
 • Chorązki M., Ziemianie wobec wojny. Postawy właścicieli ziemskich województwa

      krakowskiego w latach 1939–1945, Kraków 2010.

 • Cieczkiewicz E., Melancholia – katalog wystawy, Nowy Sącz 2016,
 • Dzieje Nowego Sącza, pod red. F. Kiryka, t. 2, Kraków 1993,
 • Dzieje miasta Nowego Targu, pod red. M. Adamczyka, Nowy Targ 1991.
  • Dziurok A., Gałęzowski M., Kamiński Ł., Musiał F., Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918–1989, Warszawa 2010,
  • Drzymała K., Oddział partyzancki „Żbik” z Obwodu Gorlice AK, Warszawa 2011.
  • Feliks Rapf Wspomnienia wojenne 1914 – 1920, pod red. D. Golika, Kraków 2011,
  • Filar A., Leyko M., Palace – katownia Podhala. Tajemnice lochów gestapowskiej placówki

      w Zakopanem, Warszawa 1976,

 • Frazik W., Emisariusz Wolnej Polski. Biografia polityczna Wacława Felczaka (1916-1993), Kraków 2013.
 • Giza J., Podgórski T., Generał Giza 1887 -1965. Virtute et armis (z płytą CD: Pułkownik Giza Marsz), Kraków 2015,
 • Giza J., Sądecki Garnizon i jego żołnierze 1918-1922, Kraków 2015,
  • Golik D., Partyzanci „Lamparta”. Historia IV batalionu 1. pułku strzelców podhalańskich AK, Kraków 2014,
  • Golik D., Musiał F., Władysław Gurgacz. Jezuita wyklęty, Kraków 2014,
  • Dzieje miasta, pod red. A. Ćmiech, Nowy Sącz 2015.
  • Górale w walce o niepodległość Polski 1769-1989, red. J. Kowalczyk, Nowy targ 2009,
  • Górszczyk A., Leśniak J., Migrała L., Sto scen z historii Nowego Sącza 1292-2017, Nowy Sącz 2017,
  • Kasperek J., Podhale w latach wojny i okupacji niemieckiej 1939–1945, Warszawa 1990
  • Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, tom I–IV,
  • Korkuć M., Józef Kuraś „Ogień”. Podhalańska wojna 1939–1945, Kraków 2011,
  • Leśniak J., Leśniak A., Encyklopedia Sądecka, Nowy Sącz 2000,
  • Lesniak J., Nowa Encyklopedia Sądecka, Nowy Sącz 2017,
  • Leśniak J., Sikora S., Z wieży ratuszowej, Nowy Sącz 2006,
  • Limanowa: dzieje miasta, 1565-1945, pod red. F. Kiryka, t. 1, Kraków 1999.
  • Łabuszewski T., Rzeczpospolita utracona / A Republic Lost, Warszawa 2011,
  • Maciaszek M., Od „Orła” do „Zawiszy”. Gorce 1943, Nowy Targ 2010,
  • Masz synów w lasach, Polsko… Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na

      Sądecczyźnie w latach 1945–1956, red. D. Golik, Nowy Sącz 2014,

 • Maszczak M. T., Galeria obrazów Marii Ritter i stare wnętrza mieszczańskie, Nowy Sącz 1999
  • Mazur G., Rojek W., Zgórniak M., Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu na

      obszarze inspektoratu ZWZ-AK Nowy Sącz 1939–1945, Kraków 1998,

 • Migrała L., Kościół i Parafia św. Kazimierza w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2003,
 • Migrała L., Ratusz w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2009,
 • Migrała L., Historia Nowego Sącza, Nowy Sącz 2017,
  • Młodzież w oporze społecznym 1944–1989, red. M. Kała, Ł. Kamiński Wrocław 2002,
  • Moś W.B., Strzelcy Podhalańscy 1918-1939, Kraków 1989,
  • Musiał F., Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie 1946-1955, Kraków 2005,
  • Niepokalanki w Nowym Sączu-katalog wystawy, Nowy Sącz 2015,
  • Nyka J., Taternicy Ojczyźnie 1939-1945, Łódź 2009.
  • Okupacja w Sądecczyźnie, red. J. Berghauzen, Warszawa 1979,
  • Olszewski G., Ziemia sądecka. Monografia historyczna administracji lokalnej, Nowy Sącz 2014,
  • Podhale w czasie okupacji 1939–1945, red. J. Berghauzen, Warszawa 1972,
  • Rapta M. Tupta W., Moskal G., Mroczne sekrety willi „Tereska” 1939-1945, Wadowice 2009,
  • Rękas S., Limanowszczyzna „dobrze rządzony powiat”, Limanowa 2014,
  • Salamon J., Za wolność przyszłych ojczystych dni. Szczawnica w okresie okupacji hitlerowskiej, Szczawnica 2013.
  • Strzembosz T., Rzeczpospolita podziemna, Warszawa 2000,
  • Wojna i okupacja w Piwnicznej i na Sądecczyźnie, red. W. Wdowiak, Piwniczna-Zdrój

      2010,

 • Tabaszewski R. K., Adwokaci Nowego Sącza do 1945 roku, Nowy Sącz 2015,
 • Zakopane: czterysta lat dziejów, t. 2 pod red. R. Dutkowej, Kraków 1991.
  • Zubek J., Wspomnienia, Warszawa 2009.

 

 1. artykuły w „Biuletynach IPN” dostępne on-line:
  • ipn.gov.pl/portal/pl/860/15569/Artykuly_z_Biuletynu_IPN.html
  • dodatki historyczne do prasy dostępne on-line:

www.ipn.gov.pl/portal/pl/858/15567/Dodatki_historyczne_do_prasy.html

 1. artykuły w „Almanachu Sądeckim” http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=26
 2. artykuły w „Roczniku Sądeckim” http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=27
 3. artykuły w „Almanachu Nowotarskim”,
 4. artykuły w „Almanachu Limanowskim”,
 5. artykuły w „Pracach Pienińskich”,
 6. artykuły w „Almanachu Muszyny”.