filie

“Współczesna Karpacka Rzeźba Ludowa w Kamieniu” – IV konkurs
Patronat honorowy: Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki

 

Regulamin konkursu

Organizatorzy:
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej

1. Celem konkursu jest:
– poznanie aktualnego stanu rzeźby ludowej w kamieniu na terenie Karpat i Podkarpacia,
– podtrzymanie zanikającej tradycji tej dziedziny sztuki ludowej,
– pozyskanie wartościowych prac, które wzbogacą kolekcję muzeum.

2. Konkurs adresowany jest do twórców ludowych i nieprofesjonalnych zamieszkałych na terenie Karpat
i Podkarpacia. Do udziału w konkursie zapraszamy również rzeźbiarzy ludowych z sąsiednich krajów karpackich.

3. Uczestnictwo w konkursie można zgłosić pisemnie na jeden z adresów:
Muzeum Okręgowe, ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz,
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko Biała,
lub telefonicznie kontaktując się z kuratorem konkursu /Zbigniew Wolanin/: 785 932 569,
w terminie do 31.07.2020 r.
Z twórcami, którzy zgłoszą udział w konkursie, skontaktuje się kurator w celu uzgodnienia szczegółów uczestnictwa.

4. Do konkursu można przedstawić od 1 do 6 prac o dowolnej tematyce. Wielkość prac powinna umożliwić ich przetransportowanie
do siedziby organizatora, (wysokość rzeźb nie powinna przekraczać 80 cm. W przypadku zgłaszania rzeźb większych, należy uzgodnić
z organizatorami techniczne możliwości ich przetransportowania).

5. Odbioru prac od uczestników zamieszkałych w Polsce dokona komisarz konkursu, w miejscach zamieszkania twórców,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Twórcy mogą także dostarczyć swe prace osobiście na adresy organizatorów, w terminie do 15.08.2020 r.
W takim przypadku należy wcześniej kontaktować się z kuratorami konkursu.

6. Każda zgłaszana rzeźba musi mieć opis z następującymi informacjami:
– imię i nazwisko autora, rok urodzenia, adres,
– wykształcenie i wykonywany zawód,
– tytuł i wartość pracy.
Twórcy zgłaszając udział w konkursie wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych
w wydawnictwach związanych z konkursem i w innych publikacjach organizatorów, zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018.1000).

7. Suma nagród i wyróżnień w konkursie wynosi 15.000 złotych. Rozdziału nagród i wyróżnień dokona jury, złożone ze znawców
sztuki ludowej zaproszonych przez Dyrekcję Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, w terminie do dnia 30.08.2020 r.

8. Najlepsze rzeźby zaprezentowane zostaną na wystawach pokonkursowych w Nowym Sączu w Bielsku – Białej i w Żywcu, w okresie
wrzesień – grudzień 2020 r. Zostanie wydany katalog zawierający m.in. informacje o wszystkich uczestnikach konkursu. Każdy
z uczestników otrzyma bezpłatnie trzy egzemplarze katalogu i dyplom uczestnictwa.

9. Najciekawsze prace mogą zostać zakupione do kolekcji muzeum.

10. Zwrot rzeźb nastąpi w terminie do dn. 31.12.2020 r. Organizatorzy zobowiązują się dostarczyć rzeźby do miejsc zamieszkania twórców.

 

We wszelkich kwestiach związanych z konkursem prosimy kontaktować się z kuratorami:
Zbigniewem Wolaninem, Sądecki Park Etnograficzny, ul. B. Wieniawy- Długoszowskiego 83B, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0-18/441-44-12/ lub 785 932 569
Zbigniewem Micherdzińskim, Regionalny Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 0-33/812-69-08.
Instytucja