filie

UCHWAŁA Nr 555/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 491/2000 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 listopada 2000 roku w sprawie nadania statutów instytucjom kultury (muzeom), dla których Województwo Małopolskie pełni funkcję organizatora zmienionej Uchwałą Nr 579/01 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2001 roku zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutów instytucjom kultury (muzeom), dla których Województwo Małopolskie pełni funkcję organizatora oraz Uchwałą Nr 441/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie nadania nowej treści statutowi samorządowej instytucji kultury Muzeum Okręgowemu w Nowym Sączu

Data: 2013-5-7, Numer: 555, Kadencja: 2010 – 2014

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póżn. zm.), art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 987 z późn. zm.) Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść statutu samorządowej instytucji kultury Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu stanowiącego załącznik nr 3 do Uchwały Nr 491/2000 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 listopada 2000 roku w sprawie nadania statutów instytucjom kultury (muzeom), dla których Województwo Małopolskie pełni funkcję organizatora zmienionego Uchwałą Nr 579/01 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2001 roku zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutów instytucjom kultury (muzeom), dla których Województwo Małopolskie pełni funkcję organizatora oraz Uchwałą Nr 441/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie nadania nowej treści statutowi samorządowej instytucji kultury Muzeum Okręgowemu w Nowym Sączu, w ten sposób że:

1. Dotychczasowy § 1 otrzymuje brzmienie:

„Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 987 ze zm.),

2) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.),

4) ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.),

5) niniejszego statutu.”

2. Dotychczasowy § 7 otrzymuje brzmienie:

„Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakresie zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Muzeum, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,”

3. Dotychczasowy § 10 ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę wobec zatrudnionych w Muzeum pracowników, w tym nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z dwoma zastępcami dyrektora.”

4. Dotychczasowy § 12 otrzymuje brzmienie:

„1. Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

2. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.”

5. Dotychczasowy § 13 otrzymuje brzmienie:

„1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum, jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora Muzeum, z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

3. Muzeum sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

4. Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

5. Muzeum uzyskuje przychody z następujących źródeł:

1) prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,

2) najmu i dzierżawy składników majątkowych,

3) dotacji podmiotowej i dotacji celowych z budżetu Województwa Małopolskiego,

4) dotacji celowych z budżetu państwa i/lub jednostek samorządu terytorialnego,

5) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,

6) innych źródeł.

6. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum zatwierdza Zarząd Województwa Małopolskiego.”

6. Dotychczasowy § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Muzeum, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą, w zakresie:

1) sprzedaży praw do wizerunku muzealiów;

2) sprzedaży wydawnictw, odwzorowań i kopii muzealiów oraz pamiątek;

3) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;

4) organizowania imprez plenerowych, konferencji, sympozjów, koncertów, zajęć edukacyjnych i popularyzujących historię;

5) usług reklamowych i sponsoringu;

6) szkoleń, usług konserwatorskich i wykonywania ekspertyz;

7) specjalistycznego transportu;

8) wynajmu lub dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego;

9) usług fotograficznych;

10) usług reprograficznych;

11) drobnych usług z zakresu „ginących zawodów”.”

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity statutu Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu jest instytucją kultury Województwa Małopolskiego, działającą na podstawie statutu nadanego Uchwałą Nr 491/2000 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 listopada 2000 roku, zmienionego Uchwałą Nr 579/01 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2001 roku oraz Uchwałą Nr 441/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2008 roku.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku w dziedzinie kultury obowiązują nowe regulacje prawne.

W związku z tym, dotychczasowa treść statutu Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu wymaga dostosowania do:

1. art. 6 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach zobowiązującego do wskazania w statucie źródeł finansowania działalności Muzeum.

2. art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej obligującego dyrektora Muzeum do ustalenia planu finansowego, podstawy gospodarki finansowej instytucji, zgodnie z przepisami w zakresie finansów publicznych z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

3. art. 15 ust. 8 ustawy zobowiązującego do określenia konkretnej liczby stanowisk zastępców dyrektora oraz trybu ich powoływania i odwoływania.

Ponadto, przewidziane w niniejszej uchwale zmiany w treści statutu Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu dotyczą:

1. wskazania jako podstawy działania Muzeum: ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 987 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.),

2. dostosowania przepisów regulujących opiniowania regulaminu organizacyjnego Muzeum do wymogów określonych w art. 13 ust 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

3. wskazania zakresu działalności gospodarczej, którą może prowadzić Muzeum jako dodatkową zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

Zgodnie z wolą Zarządu Województwa Małopolskiego wyrażoną w Uchwale Nr 125/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku wystąpiono do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu uzgodnienia projektowanych zmian w treści statutu Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w piśmie z dnia 29 marca 2013 roku (znak: DL/381/13) poinformował, że zmiany zaproponowane w Uchwale Nr 125/13 ZWM z dnia 29 stycznia 2013 roku można uznać za uzgodnione pod warunkiem skreślenia w § 14 ust. 1 w zdaniu wstępnym wyrazu „w szczególności”.

Zaproponowane w niniejszej uchwale brzmienie przepisu § 14 ust. 1 realizuje warunek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Statut Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, to tekst jednolity zawierający wszystkie wprowadzone zmiany.

Uwzględniając powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.