filie

Projekt „Rewaloryzacja i Konserwacja Zabytkowego Obiektu Przy ul. Jagiellońskiej 56 w Nowym Sączu dla Zachowania Prezentacji Dziedzictwa Kulturowego Sądecczyzny”

PROJEKT „REWALORYZACJA I KONSERWACJA ZABYTKOWEGO OBIEKTU PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ 56 W NOWYM SĄCZU, DLA ZACHOWANIA PREZENTACJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO SĄDECCZYZNY

Informujemy, że Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu realizuje projekt pod nazwą: „Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego obiektu przy ulicy Jagiellońskiej 56 w Nowym Sączu, dla zachowania prezentacji dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny”

Tytuł projektu: „Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego obiektu przy ulicy Jagiellońskiej 56 w Nowym Sączu, dla zachowania prezentacji dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny”
Projekt realizowany z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020
Oś 6 Dziedzictwo regionalne
Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

Nazwa Beneficjenta: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest stworzenie odpowiednich warunków dla prowadzenia działalności, o szerszym zakresie, związanej z kulturą i upowszechnianiem sądeckiego dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie adekwatnego programu niezbędnych prac konserwatorskich, restauratorskich, zabezpieczających przed zniszczeniem, a także robót budowlanych i adaptacyjnych podjętych w nowym obiekcie, który stanie się nową siedzibą Muzeum (ul. Jagiellońska 56 w Nowym Sączu)
Celem bezpośrednim realizowanej inwestycji jest:

  • zapewnienie warunków przyczyniających się do zachowania i ochrony sądeckiego dziedzictwa kulturowego oraz dostępu do jego zasobów zapewnienie warunków sprzyjających utworzeniu trwałego i nowoczesnego systemu instytucji kultury, jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego regionu
  • wzmocnienie potencjału kulturowego, ekonomicznego i promocyjnego muzeum
  • wzmocnienie roli i pozycji muzeum w procesie budowania tożsamości miasta i regionu oraz wspieraniu ich rozwoju poprzez tworzenie jakościowej oferty turystyki kulturowej
  • poprawa funkcjonalności i modernizacja przestrzeni muzealnych, przyczyni się do rozwoju oferty programowej poprzez poszerzenie powierzchni ekspozycyjnej.

Planowane efekty:
– konserwacja, remont obiektu zabytkowego
– dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
– wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 15355 odwiedzin/rok
– wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) O/K/M–2 EPC.
Wartość projektu:
Koszt całkowity –3.886.910,66 PLN, w tym:
Wkład Funduszy Europejskich – 1.013.443,90 PLN
Wkład Województwa Małopolskiego i wkład Beneficjenta – 2.873.466,76 PLN